Iolaire

Buidheachas

Le taing dhan a h-uile neach còir a chuir ris an làrach.

Acair Books
Cànan
Guido Blockland
Ceòlas Uist
Kathleen Corbett
Sandra Corbett
Liam Alistair Crouse
Anna Frater
Astrid Jaekel
Dr Alasdair MacCaluim
Malcolm MacDonald, Stornoway Historical Society
Andrew Mackinnon
Dòmhnall MacLeòid
Freya NicLeòid
Iain MacLeòid
Alice McCall
Kathleen Milne, Leabharlainn nan Eilean Siar
Ann Paterson
Fiona Rennie
Mairi Ross
Tobar an Dualchais