Skip to main content

‹‹‹ prev (23)

(25) next ›››

(24)
Mac an Duine
Dhe e bha e air fhoillseachadh anns an fheòil,
air a bhreith o 'n òigh, 'na luidh anns a' phrasaich.
B'f hearr learn gu faicinn an sin e airson mionaid le
mo shiiilibh fo bhuaidh an ungaidh na ged a bhiodh
Cataobh gu h-iomlan agam dhomh fhein. Na'm
biodh aon tarruing anail agad an rathaid a bhi
'g a fhaicinn an sin, ruigeadh tu air na's mo
na b'urrainn a' chriutheachd gu lèir a thoirt duit.
Na'm b'urrainn domh Dia a choinneachadh
ann-san, ag ràdh rium — " Mo Mhac gràdhach,"
agus creideamh air mo thaobh-sa, coinneachadh
ris a' chliii sin ann-san, bhiodh cuilm agam dha
m'anam. O! " diomhaireachd mhòr na Diadh-
achd. Dia air fhoillseachadh anns an fheòil" —
nàdur na daonnachd a' gabhail comhnuidh ann
am pearsa Mhic Dhe, agus esan a' gabhail comh-
nuidh an sin. Bha eagal orm 'nuair bha mi a'
sealltuinn ri Eden gu biodh mo nàdur 'n a stàbull
aig iutharn, ach a nis, tha mi 'g a fhaicinn mar
theampull na Diadhachd — an Diadhachd a' gabhail
comhnuidh an sin, agus a' dealrachadh a mach
an sin. Ciod an rughadh gruaidh tha nis aig a'
Mhilltear, ciod a' ghlòir tha nis aig lehobhadh,
agus ciod an dòchas a th' aig an anam bhochd !
Mu 'n Ti so tha tri nithe fior.
(i) Thiiinig e mar Shlanuighear do bhrigh gur
i6

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence