Skip to main content

‹‹‹ prev (22)

(24) next ›››

(23)
Mac an Duine
dha do thaobh-sa eadhon gu beul na h-iutharna,
chum 's gu faigheadh e a ghàirdeanan timchioll
ort, is gu'n deanadh e do theàrnadh.
3. 'S e an treas ni anns a bheil e a' seasamh
'na aonar, agus 's e sin a chumhachd air a bhi
deanamh maith. Ged a chitheadh uile ainglean
na gloire agus uile dhaoine na talmhainn thu a'
luidh far an d' fhag an tuiteam thu, cha b'urrainn
iad uile do chuideachadh, no do thoirt beò, ach
is urrainn an Ti so a' h-uile ni a dheanamh air do
shon, chum do shireadh is do theàrnadh. O,
na'm faiceadh tu cho fagus is tha e ort an diugh —
na's fhaisge na bha e air Sacheus air mullach
na craoibhe. Tha e ag ràdh — "Feuch tha mi
a' m' sheasamh aig an dorus, agus a' bualadh : ma
dh' eisdeas neach 's am bith ri m' ghuth, agus gu
fosgail e 'n dorus, thig mi a steach d' a ionnsuidh,
agus gabhaidh mi mo shuipeir maille ris, agus
esan maille rium-sa." Bha e aig dorus eaglais
Laodicea, agus tha e aig do dhorus-sa a' h-uile
uair tha e a' teachd a d' ionnsuidh anns an t-
soisgeul. Tha e an so an diugh le coir is le
cumhachd a bhi teàrnadh. Ciod e a bhuann-
I achd bhiodh ann duinn bhi 'g a shearmonachadh,
I mur biodh fios againn gu bheil e an so cheart cho
ciiinteach agus a tha e an glòir. Ged bu Mhac
15

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence