Skip to main content

‹‹‹ prev (18)

(20) next ›››

(19)
Mac an Duine
Bheir sinn fainear.
I. An Truaghan caillte.
II. A Charaid.
III. A theachd.
IV. Crioch a theachd — "a shireadh agus
a theàrnadh an ni sin a bha caillte."
I. Am fear cailjte. Gun teagamh tha againn
ann an Sacheus aon diubh sin a bha "caillte," agus
is ann do pheacaich chaillte a thug Criosd an
t-ainm sin. Carson? i. Cha 'n fhaigh thu an ni
tha caillte far am b' àbhaist da bhi. 'Nuair
a sheallas tu air a shon, agus 'nuair nach urrainn
duit fhaotainn, their thu gu bheil e caillte, agus
feumaidh tu sin a ràdh mu pheacaich. Bha iad
aon uair dlùth do Dhia — 'n a fhàbhar — 'n a
chomunn — 'n a shlighibh, ach seall air an son nise
'n a choir is cha'n fhaigh thu iad an sin. Seall air
an son 'na fhàbhar, is cha'nfhaigh thu iad an sin
— tha iad fad as uaithe— fo fheirg is fo mhallachd,
oighreachan na feirge. Seall air an son 'n a
chomunn is cha'n fhaigh thu iad an sin — tha iad
an ceannairc 'n a aghaidh, agus ag ràdh — "Cha 'n
àill leinne an duine so a bhi 'n a righ thairis
oirnne." Seall air an son 'n a shlighibh, is
cha'n fhaigh thu iad an sin — tha iad air falbh o
II

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence