Skip to main content

‹‹‹ prev (19)

(21) next ›››

(20)
Mac an Duine
shlighibh Dhe, agus cha do ghluais iad riamh
annta, agus mar sin tha iad caillte.
2. An ni tha caillte tha e an cunnart bhi air
a mhilleadh. Tha uaireadar agad 'n a do phòcaid,
agus leanabh agad 'n a do thigh, agus mu dh'fhàgas
tu aon diubh so a mach anns a' mhachair, bios
iad air am milleadh, no theid iad am mugha.
Millidh an stoirm an t-uaireadar, no marbhaidh
e an leanabh. Tha a' chaora an cunnart 'nuair
tha i air falbh o'n a chròdh, an tiribh far a bheil
beathaichean fiadhaich, mur tig an buachaille
chum a toirt air a h-ais. Agus 's ann mar sin tha
e do d'thaobh-sa. Na smuainich mu neach eigin
eile, ach mu d'thimchioll fhein. Nach 'eil e
mar sin dha do thaobh-sa, cho fad agus a tha thu
air falbh o Dhia, fo làmhan a' mhortair, agus air
bruaich na h-iutharna. Nach'eil thu an cunnart
bhi dheth gu siorruidh? Tha mi a' faicinn a'
pheacaich air bruaich na h-iutharna, gun chomas
aige air aon cheum a ghabhail — a' toiltinn a bhi
an sin airson a pheacannan. Ciod e a th' ann a
tha g' a thàlaidh an sin ? Ciod e a tha 'g a tha-
ruing a steach ? Tha mi a' labhairt riut-sa fa mo
chomhair, oir is e so do dhearbh staid an lathair
Dhe.
An ni nach mòr is fhiach coimhead as a dheidh

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence