Skip to main content

‹‹‹ prev (17)

(19) next ›››

(18)
Mac an Duine
dhaibh — "Thainig Mac an duine a shireadh agus
a theàrnadh an ni sin bha caillte." "Tha sibh
feargach rium-sa," mar gu'n abradh e, "gu bheil
mideanamh an dearbh ni airson an d'thainig mi."
Ciod e cho còrdta ris an obair sin a bha e Sacheus
a theàrnadh, agus gu'n ruigeadh e air coir anns an
t-slàinte, agus dearbhachd air gu'n do theàrnadh
e. Mar a dhùin e am beòil thug e leasan briagh
dha Sacheus — "Tha slàinte air teachd an diugh
dh'ionnsuidh an tighe so, do bhrigh gur mac do
Abraham esan mar an ceudna." Bha e mar sin
air a dheanamh 'n a fhear-com-pairt de chreidimh
Abrahaim, a chunnaic a là-san fad as, agus a rinn
gàirdeachas. Ciod e an la beannaichte sin a
bh'aig Sacheus — bha Criosd aig 'na chridhe le
a Spiorad, agus bha e anns an fheòil 'n a thigh.
Tha thu ag radh — " Ma ghabhas mi e cha bhi
leithid sin a shealbh agam." Cha bhi, ach bithidh
e agad le a Spiorad an so, agus bithidh na's leòir
agad fadheòidh le bhi maille ris shuas, far an
^'treòraich e" a shluagh "gu aibhnichean de uisge
beò, agus far an tiormaich e gach deur o an
sùilibh."
Cean7i-teagaisg — Ran?i lo. — " Thainig Mac an
duine a shireadh agus a theàrnadh an ni sin a
bha caillte."

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence