Skip to main content

‹‹‹ prev (14)

(16) next ›››

(15)
An Clar-Innsidli. xì
Taobh
DuUIeig
Is duilich leam an càradh (33) — Donnchadh Bàn
Mac an t-Saoir - 63
Is fhada tha mise ann am chodal (22) ; G. 85 — Gun
urrainn 209
Is goirt leam gaoir nam ban Muileach (50); T. 1 ;
G.B. 2, 89— Mairearad Nighean I.achainn - 133
Is i 80 an aimsir an dearbhar (71) ; E. 227 ; S.O. ;
G.B. 2, 10 — lain Dubh mac lain mhic Ailein - 149
Is i so iorram na truaighe (61) ; E. 34 ; G.B. 1, 35 —
Pòl Crùbach MacLeoid 201
Is iomadh baintighearn' bha spèiseil (68) ; A.M.
(1751), 65— AlasdairMacDhomhnaiU - - 104
Is mi am shuidhe air an tulaich (60) ; E. 107 ; S.O.
Màiri Nighcan Alasdair Ruaidli - - - 194
Is mi suidhe an so am ònar (63); T. 283 — -Gun urrainn 242
Is mor mo mhulad 's cha lugha m'eislean (38) ; G.
136 ; G.B. 2, 69— Seumas MacShithich (?) - 53
Is tuirseach mo sgeul ri luaidh (25); A.M. (1751), 150
Alasdair MacDhomhnaiIl .... 102
Marbhphaisgaira'mhuladsin(27) ; E. 93 ; S.O. —
Lachlaim MacFhionghuin . . . . 144
Mi an diueh a' fàgail na tlre (12); McL. 139; W.R.
(1902)^103; S.O.—IainMacAoidh - - 119
M'ionmhainn m'annsachd 's mo thlachd (24) ; G.
287 ; G.B. 2, 213 ; S.O.— Eachann MacLeoid - 86
Moch maduinn air latha Lùnasd' (29); T. 286 ; G.B.
1, 18 ; M.C. 325*—? Bean Ghriogair Ruaidh
MhicGhriogair 244
Moch's mi ag èirigh 's a' mhaduinn f44) ; S. 406 ;
S.O.; G.B. 1, 84— lain Lom MacDhomhnaiU - 186
Nàile bho hi (75) ; Gael 5, 68 ; Folk-Song Jo. 16,238
(music) ; M.C. 35 — Do DhomhnaU Gorm le a
Mhuime 246
O gur mis th'air mo chràdh (49) ; T. 304 ; G.B. 2,
180 ; S.O.— lain Ruadh Stiùbhart - - - 91
is tuirseach a nochd atàim (2) ; R.C. 1, 165 (Adv.
Lib. MS. LXII.) ; M.C. 59— Gun urrainn - - 176
mosglamaid gu suilbhir ait (64) ; W.R. (1892), 9 ;
S.O.— UiUeam Ros 45
• Thls version is in Sèadna Bachach 2 (8.'-f5i) ^ + i

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence