Skip to main content

‹‹‹ prev (15)

(17) next ›››

(16)
xii An Clar-Innsidh.
Taobh
DuiUeig
1715 Och a Mhuire, mo dhunaidh (51) ; E. 75; G.B. 2, 24;
S.O.— Niall MacMhuirich - - - - 141
1810 Och nan och mar atà mi (.56); Macf. Coll. (1813); Dr
N. Macleod's Coll. (1828); Leabhar nan Cnoc,
1834 ; S.O.— Eoghan MacLachlainn - - 20
p. 1666 Ri fuaim an t-saimh (47) ; E. 27 ; S. 219 ; S.O.—
Màiri Nighean Alasdair Ruaidh - - - 198
1646 Rìgh gur mòr mo chuid mhulaid (46) ; T. 98 ; Glen
"B. 6— lainLomMacDhomhnaiIl - - - 228
1643 Sgeula leat, a ghaoth a deas (30); E. 23; McL. 54—
Murchadh Mòr mac Mhic Mhurchaidh - - 221
c. 1615 Shaoghail, isdiombuandonihuirn(31) ;R.C. 2, 89
(Èern. MS.)— GiUe Caluim Garbh Mao GhiDe
Chaluim 236
a. 1729 Slàn a chaoidh le ceòl na clàrsaich (18) ; S. 357—
Silis Nighean Mhic Raghnaill - - - - 131
c. 1746 So deoch-slàinte mo ghaisgich (11) ; T. 196 — ■
Alasdair Camshron, d. 1788 - - - - 94
1788 Soraidh bhuan do'n t-Suaithneas Bhàn (57); S.O. —
UiUeam Ros 48
Soraidh soir uam gu Cinn-tìre (13) ; R.C. 2, 315 (T.
MS.) — Gun urrainn 183
^iO^wut a. 1642 Ta cogadh orm do ghnkth (5) ; R.C. 2, 72 (Fern.
MS.) — Alasdair mac Mhurchaidh - - - 233
a. 1766 Tapadh leat, a Dhomh'aill mhic Fhionnlaigh (16) ;
(McL. 68 ; G. 103 ; U.B. 77 ; S.O.— lain Mac-
Codrum 71
p. 1693 Tha acaid 'gam thadhal (59) ; R.C. 2, 415 (T.
MS.) ; E. 103 ; S.O. ; G.B. 1, 149— Ruairidh
Mac Mhuirich 161
p. 1746 Tha mi cràiteach tinn (67) ; T. 240 ; G.B. 2, 204 ;
U.B. 110— lainMacCodrum .... 68
? c. 1670 Tha mise fo ghruaim (42); E. 185; G.B. 1, 28; S.O.
— Murchadh Mòr mac Mhic Mhurchaidh - - 217
1715 Tha mulad, tha gruaim orm, tha bròn (70); T. 135;
G.B. 1, 168— Silis Nighean Mhic Raghnaill - 125
? 1604 Tha mulad, tha mulad (62) ; G. 276— Gun urrainn - 237
1685 Tha sgeul aeam dhuibh ri innseadh (21) ; E. 138;
McL. 67— An t-Aos-dàna MacShithich - - 172

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence