Skip to main content

‹‹‹ prev (13)

(15) next ›››

(14)
^ (jt^^ToJU Macf^cue^ ^- ^oJù:^ ^&.(;JÈ^^I^,
X An Clar-Iìinsidli.
Taobh
DuiUeis
a. 1751 B'fhearr leam breacan uallach (G9) ; A.M. (1751),
139— Alasdair MacDhomhnaill - - - 111
t\2ls^ *• ^"'"^ ^^^ dìrich mi bruthach (65) ; E.; S.O. — Gun urrainn 50
^* 1705 Cha sùrd cadail (52) ; E. 235 ; ^O.— Màiri nighean
Alasdair Euaidh 157
a. 1790 Chunnaic mi an diugh a' chlach bhuadhach (19) —
Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir - - - 61
? c. 1670 Dìomhain bhiir dUith ehiabh (74): R.C. 2, 70 (Fern.
MS.)— Murchadh Mòr mac Mhic Mhurchaidh - 220
p. 1715 Dul a chaidh mi dhèananih aodaioh (15) ; R.C. 1,
162, 342 (Adv. Lib. MSS. LXII. ; McL. MS.)-
/
j(- ? Doinhnall Beàn Mac O'Neachdain - - 115
0. 1630 radaatàmiseandèidhchàich(6):Il.C. 2, 77(Fern.
MS.)— Donnchadh MacRaoiridh - - - 234
c. 1800 Fhuair mi naidheachd ro-mhath leam (34); S. 433—
Gun urrainn 40
c. 1900 Gedagheibhinn-semothagha(37); AmBoIgSoIair
An t-Athair Urramach Ailean MacDhomhnaill - 1
c. 1821 Gu bheil mi am ònrachd 's a' choille ghruamaich
(36) ; C. na C. 98— lain MacGhilIe-Eathain - 14
c. 1646 Gu ma slàn 's gu ma h-èibhinn (43); T. 90; Glen B.
12— lain Lom MacDhomhnailI - - - 211
t/ "TAST ''•-/V'. 1730 Gum beannaicheadh Dia an teach 's an tùr (1) ;
^" ' W.R. (1892), 97 ; S.O.; G.B. 2, 39— lain Mao-
i?Ì Aoidh 123
17th cent. Gur e m'anam is m"eudail (9) ; G. 242 ; McL. 92
Gun urrainn — • ...... 192
a. 1751 Gur h-ì as crioch àraid (28); A.M. (1751) 1 — Alasdair
MacDhomhnailI 97
p. 1660 Gurmuladachthàmi(4S) ; E. 31 ; S. 216 ; S.O.—
M.àiri Nighean Alasdair Ruaidh - - - 181
c. 1746 Gura mòr mo chùis mhulaid (58) ; T. 147 ; S.O. —
lain Ruadh Stiùbhart 87
p. 1759 lain Mhic Eachainn o'ndh'eug thu (10) — Rob Donn 82
c. 1750 Is a' chaora fhuair mi o Shiùsaidh (66)-Donnchadh
Bàn Mac an t-Saoir 54
c. 1660 Is cian 's gur fad tha mi am thàmh (40), McN.;
Inv. G.S. Tr. 27, 373 ; J. MacGregor (1801), 217;
G.B. l,58*^?IainLomMacDhomhnailI- - 22G
• See note on line 6020.
£i&o.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence