Bàird Ghàidhlig na Ceapaich Gaelic Bards of Keppoch

Cruinneachaidhean Gàidhlig aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba

Cruinneachaidhean Làmh-sgrìobhainn

Tha làmh-sgrìobhainn bho na Meadhan-Aoisean gus an latha an-diugh aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba. Tha an fheadhainn as sinne mar phàirt de’n trusadh as modha de làmh-sgrìobhainn Gàidhlig bho deireadh na Meadhan-Aoisean ‘s an t-saoghal. Gus barrachd fhaicinn tadhal air: http://www.nls.uk/collections/manuscripts/collections/gaelic-manuscripts

Ma tha ceistean sònraichte agaibh air na cruinneachaidhean seo, cuir post-d gu Dr Ulrike Hogg, Neach-gleidhidh Làmh-sgrìobhainn Gàidhlig, Ceòl is Cruinneachaidhean Nuadh- Thràth aig u.hogg@nls.uk.

Leabhraichean tearc

The còrr is 3000 stuthan clò-bhuailte aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba aig a bheil ceangail ris a Ghàidhlig. Mar phàirt de’n trusadh seo tha leabhraichean air an sgriobhadh an Gàidhlig agus cànain Ceilteas eile, comhla ri leabhraichean mu dhèidhinn nan Gàidheal, an cànan, an litreachas, is an eachdraidh aca. Airson barrachd fios air na leabhraichean ainneamh seo, tadhal air: http://www.nls.uk/collections/rare-books/collections/gaelic

‘San Damhair 2015, chaidh gach pìos sgriobhaidh aithnichte Gàidhlig gun dlighe-sgrìobhaidh air foillseachadh troimh làrach-linn an Leabharlann. Tha stuthan bhonn 17mh linn ri fhaighinn airson leughadh is rannsachadh saor an asgaidh. Gus na stuthan ainneamh seo fhaicinn, tadhal air: http://digital.nls.uk/97491774

Gus pìosan tràth eile fhaicinn, tadhal air: http://digital.nls.uk/75733573

Cruinneachaidhean Thràth-Nuadh

Tha an cruinneachadh as motha is as cudthromaiche san t-saoghal de leabhraichean is stuthan- clòbhuailte nuadh Albannach leis an Leabharlann. Tha sgrìobhaidhean ann an Gaidhlig agus mu dhèidhinn an cànan na phàirt de seo. Airson barrachd fios tadhal air: http://www.nls.uk/collections/scottish/modern

 


 

Gaelic collections at the National Library of Scotland

Manuscripts

Manuscripts held in the National Library of Scotland date from the Middle Ages to the present time. The older manuscripts form the largest collection of late medieval Scottish Gaelic manuscripts in the world. To find our more visit:
http://www.nls.uk/collections/manuscripts/collections/gaelic-manuscripts

For more detailed queries on how to access these collections please contact our Manuscripts Curator of Gaelic, Music and Early Modern Collections, Dr Ulrike Hogg: http://www.nls.uk/collections/rare-books/collections/gaelic

In October 2015, the Library made available every known out-of-copyright Gaelic item on the website. Items dating back to the 17th century are now free to use.

To view rare Gaelic printed items visit:
http://digital.nls.uk/97491774

To view other early printed Gaelic items visit:
http://digital.nls.uk/75733573

Modern collections

The Library has the world's largest and most important collection of modern Scottish books and periodicals at the National Library of Scotland including material written in and about Gaelic. For more information visit:
http://www.nls.uk/collections/scottish/modern