Bàird Ghàidhlig na Ceapaich Gaelic Bards of Keppoch

Dealbhan

‘S ann à na cruinneachaidhean làmh-sgrìobhainn, mapaichean is cèol Leabharlann Nàiseanta na h- Alba a tha na nithean seo. Tha iad seo a’ toirt beachd air dè cho fad is farsaing ‘sa tha cruinneachaidhean an Leabharlann. Ma tha sibh airson na leabhraichean fhèin fhaicinn, cleachd na aireamhan-sgeilp mar iomradh. Airson barrachd fios air ciamar a nithear seo, cuir post-d gu Dr Ulrike Hogg, ‘s i Neach-gleidhidh Làmh-sgrìobhainn Gàidhlig, Ceòl is Cruinneachaidhean Nuadh- Thràth *: u.hogg@nls.uk *Manuscripts Curator, Curator of Gaelic, Music and Early Modern Collections