Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(21) Page 9 - Iorram chlann raonuill -- Tha tighinn fodham eiridh

‹‹‹ prev (20) Page 8Page 8Agus ho Mhorag

(22) next ››› Page 10Page 10An breacan uallach

(21) Page 9 - Iorram chlann raonuill -- Tha tighinn fodham eiridh
u
Words by
Alexander M
1
' Donald.
IORRAM CHLANN RAONUILL.
“Clan Ranald’s Boat Song-”
AN IORRAM.
An sin, an deigh do na sia fir dhiag saidhe o
ghlaodh Caiutn garbh mac Raonuili nan cuan it
Nis bho’n rinneadh ur taghadh,
’S gnr coltach dhuibh bhi ’n nr roghainn,
Thugaibh tulgadh neo-chladharra, daicheil’.
Thugaibh tulgadh neo-chearbach,
Gun airteal, gun dearmad,
Gu freasdal na gailbhinne sail-ghlais’.
Tulgadh danarra threun-ghlac,
Righeas cnaimhean a’s feithean,
Dh’fhagas soilleir bho cheuman an alaich.
Sgobadh fonnmhor gun eislein,
Ri garbh-bhrosnach’ a cheile—
lorram ghleust’ ann am beul fir raimh briighad.
Cogull ramh air na bachdan,
Leois a's riisgadh air bhasan,
’S riiimh ’g an sniomh ann an achlaisean ardthonn.
Biodh iir gruaidhean air lasadh,
Biodh ur bas gun leob chraicinn,
Fallus-mala bras-chnapadh gu lar dhibh.
Sinibh, tairnibh, a’s luthaibh
Na gallain liagh-leobhar ghiuthais,
’S deanaibh uidhe romh shruithean an t-siiile.
ir na ruiinh chum a h-iomradh gu ionad seolaidh,
rram oirre, ’.f e air ramh-braghad, agus ’s i so i:—
^ Cliath ramh air gach taobh dh’i
c ’Masgadh fairge le saothair,
Dol ’n a still ann an aodann na biiirlinn’.
lomraibh cbmhla, glan, gleusta,
Sgoltadh bochd-thuinne beucaich’—
Obair shunntach, gun eislein, gun fhardal.
Buailibh cothromach, treiin i,
1’Sealltainn trie air a eheile,
Diiisgibh spiorad ’n ur feithean’s ’n ur gairdnean.
Biodh a darach ag colluinn
Ris na fiadh-ghleanna bronnach,
’S a dii shliasaid a’ pronnadh gach bairlinn’.
Biodh an fhairge ghlas, thonnaeh,
l G at ’n a garbh-mhothar lonnach,
’S na h-ard-uisgeachan bronnach’s a’ ghairich.
A ghlas fhairge ’sior chopadh
i Steach mu da ghulainn thoisich,—
Sruth ag osnaich bho shloistreadh a h earrlainn.
| Sinibh, tairnibh, a’s lubaibh
Na gaithean min-lunnach, ciil-dearg,
Le iomairceadh smiiis ur garbh-ghairdean.
Cuiribh fothaibh an rudh" ud,
Le fallus-mala a' sruthadh,
’S togaibh siuil rith’ bho Uithist na cradh-ghiadh.
Words by
John M
c
Donald.
^ With animation
j dr
THA TIGHINN FODHAM EIRIDH.*
“The rising of the year 1715.”
5
§
P —
m.. m
m/j —=
mf —-
f
I
r
mp
m
m
f .
r r~r^
* The author of this song was a native of Benbecula, who flourished at the time of the first Pretender. He composed it in praise of Allan Alar Donald of
Clanranald, shortly before the rising of 1715. The hero of the song was a man of great culture as well as military courage, and his fall at the battle of
Sheriffmuir was much lamented in the Highlands. The desire so deeply seated in the Highland breast to rise for the restoration of the Steward dynasty
is well expressed in the chorus "Tha tigh’nn fodham eiridh’.'
K. N. M 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence