Skip to main content

‹‹‹ prev (21) Page 9Page 9Iorram chlann raonuill -- Tha tighinn fodham eiridh

(23) next ››› Page 11Page 11Am feile preasach -- Och mar tha mi

(22) Page 10 - An breacan uallach
ORAN DO THIGHEAKN CHLANN-RAONAILL.
•SE1SD:— Tha tigh’nn fodham, fodham, fodham.
CHORUS Tha tigh’nn fodham, fodham, fodham.
Tha tigh’nn fodham, fodham, fodham.
Tha tigh’nn fodham eiridh
Sud an t-slainte chiiramach,
Olamaid gu siinntach i,
Deoch-slaint’ an Ailein Mhiiideartaich,
Mo dhurachd dhuit gu ’n eirich.
Tha tigh’nn fodham, tin.
Ged a bhiodh tu fada bh’ uainn,
Dh’ eireadh sunnd ’us aigne orm;
’N uair chluinninn sgeul a b’ aite learn,
Air gaisgeach nan gniomh euchdach.
Tha tigh’nn fodham, tyc.
1 ’S iomadh maighdean bharrasach, ^
[ Dha maith a thg an earrasaid,
IEadar Baile Mhanaich,
’8 Caolas Bharraidh a tha ’n deigh ort. ?
Tha tigh’nn fodham, fife.
Tha pairt an Eilean Bheagram dhiubh,
Tha cuid’s an Fhraing’s's an Eadailt dhiubh, |
| ’S cha ’n ’eil latha teagaisg
| Nach bi ’n Cille Pheadair treud dhiubh. [
Tha tigh’nn fodham, fyc.
I’N uair chruinnicheas am bannal ud,
Breid caol an caradh crannaig orr’
Bidh fallus air am malaidhean,
A danns’ air iirlar deile.
Tha tigh’nn fodham, #c.
B’ e sud an lebghann aigeannach,
’N uair nochdadh tu do bhaidealan,
Lamh dhearg ’us long ’us bradanan,
’N uair lasadh meamna t’ eudainn.
Tha tigh’nn fodham, #c.
’N uair chiaradh air an fheasgar
Gu’m bu bheadarach do fhleasgaichean:
Bhiodh pioban mor g an spreigeadh ann,
’Fs feadanan ’g an gleusadh.
Tha tigh’nn fodham, Sfc.
Sgiobair ri la gaillinn thu,
A’ sheoladh cuan nam marannan,
A bheireadh long gu calachan
(
Le spionnadh glac do threun fhear.
Tha tigh’nn fodham, 8fc.
Sgeul beag eile dhearbhadh leat,
Gur sealgair sithne ’n garbhlaich thu,
Le d’chuilbheir caol nach dearmadach,
Air dearg-ghreidh nan ceann eutrom.
Tha tigh’nn fodham, #c.
Kiltarlity.
Note. The above is from “the Hist. Collection” of poems and songs by the Revd. Archibald Mac Donald,
Words by
Alexander M
c
Donald.
Moderate.
AM BREACAN UALLACH.*
“The Gay Plaid!’
«
ft
f-
$
.?
0 0P0
$
P
Jacobite air.
F# ■■ N-
m
FONN.— He ’n clo-dubh, i
CHORUS Ho ’n clo-dubh,
He ’n clo-dubh, [
B’ fhearr an breacan.
B’ fhearr am breacan uallach,
Mu m’ ghuailnean’s a chur fo m’ achlais,
Na ged a gheobhainn cbta
De ’n chlo is fhearr thig a Sasunn.
Mo laochan fhein an t-eideadh,
A dh’ fheumadh an crios g’ a ghlasadh;
Cuaicheineachadh feilidh,
’N deis eirigh gu dol air astar.
Fheilidh chruinn nan cnaichein,
Gur buadhail an t-earradh gaisgich;
Shiiibhlainn leat na fuarain,
Feadh fhuar-bheann,’s bu ghasd ’air faich’ thu. [
Fior chulaidh an t-saighdeir,
’S neo-ghloiceil ri uchd na caismeachd;
’S ciatach’s an advance thu,
Fo shrannraich nam piob’s nam bratach.
Cha mhios’ anns an dol sios thu,
’N uair sgriobar, a duille, claiseach;
Fior earradh na ruaige,
Gu luas a chur anns na casan.
Bu mhath gu sealg an fheidh thu,
’N am eirigh do ’n ghrein air creachunn;
’S dh’ fhalbhainn leat gu loghmhor,
Didonuich a’ dol do ’n chlachan.
Laidhinn leat gu ciorbail,
’S mar earbaig gu’m briosgainn grad leat; \
Na b’ ullaimhe air m’ armachd,
Na dearganach’s musgaid ghlagach.
’N am coilich a bhi diirdan.
Air stiican am maduinn-dhealta,
Bu ghasda d’ fheum ’s a’ chilis sin,
Seach miitan de thrusdar casaig.’
Shiubhlainn leat a phosadh,
S bliiirr feoirnein cha fhroisinn dealta;
B’ i sid an t-suanach bhoidheach,—
An 6g-bhean bu mhor a tlachd dh’ i.
B’ aigeannach’s a’ choill thu,
’G am choibhreadh le d’ bhlas’s le d’fhasgadh;
Bho chathadh a’s bho chrion-chur,
Gu ’n dionadh tu mi ri frasachd.
Air uachdar gur a sgiamhach
A laidheadh an sgiath air a breacadh;
’S claidheamh air crios ciatach.
Air fhiaradh os cionn do phleatan.
’S deas a thigeadh cuilbheir
Gu suilbhearra leat fo ’n asgailt;
’S a dh-aindeoin uisge ’s urchaid,
No tuilbheum, gu’m biodh air fasgadh.
Bu ro mhath anns an oidhch’ thu—
Mo loinn thu mar aodach-leapa;
B’ fhearr learn na’m brat-lin thu
Is priseile mhin’ tha ’n Glaschu.
’S baganta, gr'inn, boidheach,
Air bainis a’s air mod am breacan;
Suas am feileadh sguaibe,
’S dealg-ghuailne ag cur air fasdaidh.
Bu mhath an la’s an oidhch’ thu,
Bha loinn ort am beinn 's an cladach;
Bu mhath am feachd’s an sith thu—
Cha righ am fear a chuir as dhut.
Shaoil leis gu ’n do mhaolaich so
Faobhar nan Gaidheal tapaidh;
Ach’s ann a chuir e geir’ orr,’
Na’s beurra na deud na h-ealtainn’.
Dh’ fhiig e iad liin mi-ruin.
Cho ciocrasach ri coin acrach;
Cha chaisg deoch an iotadh,
Ge b’ fhion i, ach fior fhuil Shasunn.
£ Ged spion sibh an cridh’ asainn,
c ’S ar broillichean sios a ^hracadh;
[ Cha toir sibh asainn Tearlach,
[ Gu brach gus an teid ar tachdadh.
1 Ri ’r n-anam tha e fuaighte,
| Teann luaidhte cho cruaidh ri glasan;
[ ’S bhuainn cha ’n fhaodar fhuasgladh,
| Gu’m buainear am fear ud asainn.
> Cleas na mnatha-siiibhla
( Gheobh tiiilinn mu Tn beir i h-aisead:
( An ionad a bhi ’n diiimb ris,
| Gu’n diibail d’ a fear a lasan.
[ Ged chuir sibh oirnne buarach
| Thiugh, luadhte gu ’r falbh a bhacadh;
; Ruithidh sinn cho luath,
' A’s na’s buaine na feidh a’ ghlasraich.
c Tha sinn's an t-sean-nadur,
| A bha sinn romh am an achda;
| Am pearsanna’s an inntinn,—
( ’S ’n ar rioghalaciid, cha teid lagadh.
| ’S i ’n fhuil bha ’n cuisl’ ar sinnsridh,
i ’S an insgin a bha ’n an aigne,
! A dh’ fhag dhuinne mar dhilib—
f Bhi rioghail—G, ’s sin ar paidir!
t
f Mollachd air gach seorsa,
! Nach debnaicheadli fos falbh leatsa,
| Cia dhiu bhiodh aca comhdach,
| No comhriiistge, lorn gu ’n craicinn.
> Mo chion an t-bg feardha,
l Thar fairge chaidh bhuainn air astar:
Diirachd blath do dhiithcha
; ’S an iirnaigh gu ’n lean do phearsa.
j Ged fhuair sibh lamh an uachdar,
> Aon uair oirnn le sebrsa tapaig’;
; An donus blar ri bheb-san
f Ni m Febladair tuilleadh tapaidh.
Or Hen clo dubh.
K N M. 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence