Skip to main content

‹‹‹ prev (98) [Page 92][Page 92]

(100) next ››› [Page 94][Page 94]

(99) [Page 93] -
C A I
Ceadh r bàs, gus am faiceadh fè
Crioi'd an Tighearna.
27 Agus thainig è le treo-
rachadh an Spioraid do'n teampull :
Agus an uair a thug na pàranta'
an leanabh Iofa a ftigh, chum's
gu'n deanadh iad air a ilion a reir
gnàthuchadh an lagha,
28 Ann fin ghlac eifean air a
ghàirdinibh c, agus bheannuich fè
Dia, agus a dubhairt è,
29 Anois', a Thighearna, ata
thu leigeadh do d'fhcarbhant Jìu,-
Ihal ann sìth, a reir t fhocail.
30 Oir chunnairc mo fhùile do
fhlàinte :
31 A dh' ull'nich thu roimh
ghniìis nan uile phobull :
32 Solus a ihoillfeachadh nan
Geintileach, agus glòir do phobuill
Ifraeil.
33 Agus ghabh Iofeph agus a
mhàthair iongantas ris na nithibh
a labhradh uime.
34 Agus bheannuich Simeon
iad, agus a dubhairt fè re Muire
a 'mhàthair, Fèuch, do chuireadh
an leanabh fo chum tuiteam agus
eifeirigh mhòrain ann Ifrael ; agus
'na chomharth' a labhrar 'na a-
ghaidh :
35 (Agus fòs theid cloidheamh
tre d' anam-fa fein) chum'sgu'm
foillfichear fmuaintidh croidheacha
mhòrain.
36 Agus bha fìs Anna ban-
fhàidh, inghean Phanuel, do
threibh Afer ; agus bha i ro aos-
rnhor, agus chaith i feachd bliadhna
maille re fear o àm dh'i bhi 'n a
h òigh.
37 Agus bu bhain-trea'ch i mu
thimchioll ceithir bhadhn' a^us
. m o
ceithir fichead a dh' aois: neach
nach deachaidh o'n teampull, a'
deanamh feirbhis 'rfo Dhia a lìi
agus a dh'oidhch' le trofgadh a-
gus le hùrnuigh.
38 Agus air teachd dh'ife a ftigh
".' chcart uair fin fein } thug i moladh
B- n.
do'n Tìghearna, agus labhair fì
m'a thimchioìl riu-fan uile aig an
raibh dùil re faorfa ann an Ieru-
falem.
39 Agus 'nuair a choi'-Iion iad
na h uile nithe a reir lagh' an
Tighearna, phill iad do'n Ghalilee,
d'am bailefein Nafaret.
40 Agus dh'f hàs an leanabh, a-
gus neartuicheadh ann Spiorad è,
air a lionadh le gliocas ; agus bha
gràfa Dhe air.
4 1 Agus chuaidh a phàranta'
gach bliadhna gu Hierufalem, aig
fèifd na càifge,
42 AgUsair bhidha dà-bhliadh-
na-dheag a dh' aois, chuaidh iad
fuas gu Hierafalem, a reir gnàth'
na fèifde,
43 Agus air cot'-lionadh nan
làethe fin doibh, 'n uair a phill
iadfa', dh'fhan an Jeanabh Ioik
'n an diaigh ann Hierufalem ; aa;us
ni 'n raibh fios aig Ioieph no aig
a mhàthair^ir ftn.
44 Ach air dhoibh a fhaoilfia
gu'n raibh è fà chuideachd, dh'i-
mich iad aftar là ; agus dh' iarr iad
è 'meafg an càirdean, agus an luchd
eòlais.
45 Agus an t ann nach d'fhuair
iad è, phill iad gu Hierufalem, 'ga
iarruidh.
46 Agus tharìadh 'n diaigh thri
làith', gu'n d'fhuair fiad è fan
teampull, 'na fhuidhe a' meadhon
an luchd teagaifg, faraon 'g an
eifdeachd, agus a' cur cheiiiean
orra.
47
chual
agus
48
rhabh
mhuintìr
Agus
è tiile ...ngantas r'a thuigfe
r'a fhreagraibh.
Agus air dhoibh fhaicfin,
ghlac ua'bhas iad : agus a dubhairt
a mhàthair rls, A mhic, c'ar fon
a rinn thu mar fo oirnne ? fèuch,
bha t athair agus mife gu brònach
gad' iarruidh.
49 Agus a dnbhairt eifean riu,
C'ar fon a bha fibh ga m' iarruidh ì
nach

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence