Skip to main content

‹‹‹ prev (97) [Page 91][Page 91]

(99) next ››› [Page 93][Page 93]

(98) [Page 92] -
L U C
bhìdh, d'an goirthear Eetlehem, (do
bhii' gu'n raibh è do chigfa agus
do fhliochd Dhaibhidh)
5 Chum gu measfadh è maille
re Muire a bha fa cheangal pòfaidh
dha, agus i mòr-thorrach.
6 Agus tharladh, 'm feadh a bha
iad ann fin, gu'n do choi'-Iionadh
làith' a h inbhe-fe, chum i bhi air
a h aifead.
7 Agus rug fi a ceud ghin m'ic,
agus phaifg fi è am brat-fpeilidh,
agus chuir fi 'na luidhe am prafaich
è, do bhri' nach raibh àite aca 'IjU
tigh òfda.
8 Agusbha ann fan dr.thaich fin
buachaillean a' fantuin anmigh, a-
gus a' deanamh faire oidhche air
an treud.
9 Agus fèuch, thainig Aingeal
an Tighearn' orra, agus dhealraich
glòir an Tighearna m'an timchioll ;
agus ghabh iad eagal mòr.
io Agus a dubhairt an t aingeal
riu, Na biodh eagal oirbh : oir
fèuch, ata mi V innfeadh dhuibh
deadh fgèil mhoir aoibhneis, a bhi-
theas do'n uile fhluagh.
11 Oir rugadh dhuibh an diu
flànui'-f hear, ann * an caithir
Dhaibhidh, neach is è Criofd an
Tighearna.
12 Agus bithidh fo 'na chomhar-
tha dhuibh ; Gheibh fibh an naoi-
dhean paifgt' ann am brat-fpeilidh,
'na luidhe am prafaich.
13 Agus air ball bha maille
ris an Aingeal cuideachd mhòr do
armaiitibh nèimh', a' moladh Dhe,
agus ag radh,
14 Glèir do Dhia ann fnahàr-
daibh, agus air talamh sìth, deadh
ghean do dhaoinibh.
15 Agus tharladh, mar a
dh'fhalbh na h aingeil uatha gu
neamh, gu'n dubhaii t na buachaii-
lean r'a chèile, Rachamaid anois'
eadhon do Bhetlehem, agus faicea-
maid an ni ib a rinneadh, a
* Am baWt D!,a!bhidfe<,
A S.
dh'fhoiilfichan Tighearna dhuinne,
16 Agus thainig iad ga grad,
agus f huair iad Muire agus Iofeph,
agus an leanabh 'n a luidhe fa phra-
faich.
17 Agus an uair a chunnairc iad
Jìn, dh'aithris iad an ni a dh'inn-
feadh dhoibh mu thimchioll an
leinibh fin,
18 Agus ghabh gach neach
a chuala fo, iongantas risnanithibh
iìn a dh'innfeadh dhoibh leis na
buachaillibh.
19 Ach ghleidh Muire na nithe
fm uile, ag beachd-fmuainteachadh
orra 'na croidhe.
20 Agus phiil na buachaillean, a'
tabhairt glòir' agus molaidh do
Dhia. air ibn nan nithe fin uile a
chual' agus a chunnaic iad, a reir
mar a dubhradh riu.
21 Ac:us an uair a choi'-lionadh
ochd laith' chum an leanabh a thim-
chioll-ghearradh, thugadh IOSA a
dh' ainm air, eadhon an t ainm a
ghoir aa t aingeal deth mun do
ghabhadh fa bhroinn è.
22 Agus an uair a choi'-lionadh
làith' a glanaidh, a reir lagh'
Mhaois, thug iad eifean gu Hieru-
falem, chum a thaifoeanadh do'n
Tighearna,
23 (Mar ata è fgriobhta ann an
Jagh an Tighearna, Gach ceud-
trhin mic a dh'fhofglas a' bhrù,
goirthear naomha do'n Tighear-
na è)
24 Agus a thabhatrt ìobairt a
reir ìnar a deirthear ann lagh an
Tighearna, Paidhir thurtuir, no dà
choiman òga,
2C Agus fèuch, bha duir.e ann
Hierufalem, d'am b'air.m Simeon ;
agus bha 'n duine fo f ionnraic a-
gus diadhaidh, agus bha dùil aige
re fòias Ifraeil : agusbha 'n Spiorad
naomha air.
26 Agtis dh'fhoillfìcheadh dha
leis an Spiorad naomh', nach fai-
ceadh
f 'n a f hìreati.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence