Skip to main content

‹‹‹ prev (96) [Page 90][Page 90]

(98) next ››› [Page 92][Page 92]

(97) [Page 91] -
CAIB
61 Agus a dubhairt iad ria,
Ni'm bheil aon neach do d' chàir-
dibh d'an. goirthear an t ainm fo.
62 Agus fmèid iad r'a athair,
creud an tainm a b' àifl ìeis
thoirt air.
65 Agus air iarraidh clàir-fgrio-
bhaidh dha-fa, fgriobh fè, ag radh,
'S è Eoin is ainm dha. Agus ghabh
iad iongantas uile.
64 Agus air ball dh'fhofgladh a
bheui, agus dti f hiiafgladh a theanga,
agus labhair fè, a' moladh Dhe.
65 Agus thainig eagal air an
coimhearfnachaibh uile: agus dh'aìth-
rifeadh na nithe fin gu lèir feadh
dhùthaich àrda ludea uile.
66 Agus iadfan uile a chnala na
nìtbe Jìn, thaifg iad 'n an croidhibli
iad, ag radh, Creud a' ghnè leinibh
a bnitheas ann fo? Agus bha làmh
an Tighearna maille ris.
6y Agus bha Sacharias athair air
a iionadh leis anSpiorad naomh', a-
gus rinn è fàidheadoireachd, ag
radh,
68 Gu ma beannuichte 'n Tigh-
earna Dia Ifraeil, air fon gu'n
d'fhiofraich fè agus gu'n d' thup-
e faorfa d'a phobull,
69 Agus thog è fuas dhuinne
adharc ilàinte, ann an tigh Dhai-
bhidh ògiaoich fein ;
70 A reir mar a labhair fè Ie
beul fhàidhean naomha fein, a bha
ann o thoifeach an t faoghail ;
71 A thabhairt faorfa dhuinn o
ar naimhdibh, agus o làimh na
muintir fm uile le 'mfuathach fmn.
72 A choi'-lionadh na tròcair a
gheall ì d' ar n aithreachaibh, agus
a cnuimhneachadh a' choi'-cheaneail
naomha fein :
73 Am mionn' a mhìonnaich fè
d' ar n athair Abraham,
74 Gu'n d'thugaah è dhuinn,
air bhi dhuinn air ar faoradh o Iàimh
arnaimhde, gù'n deanamaid feif-
biiis dha as eugmhais eagaiì,
75 Arm nacmhachd agus ann am
i U,
fìreuntachd 'n a làthàir fein, ùile
laith' arbeatha.
76 Agus thufa, a leinibh, goir-
thear dhiot Fàidh an Ti is ro-
àirde : oir theid thu roimh aghàidli
an Tigheama, a dh' ull'uchadh a
fhlighe ;
77 A thabhairt eùlais na flàinte
d'a phobull, tre mhaitheanas 'n am
peacadh.
78 Tre thròcair ro-mhòir ar De-
ne; leis an d'fhiofraich an # ùr~
mhaidin o'n ionada's àirde fintì,
?n A thoirt ibluis dhoibhs' ata
'n a.n fuidhe ann dorchadas, agui
ann fgàil a' bhdis, a tnreòrachadh,
af cos air flig'he na sìth.
80 Agus dh'fhàs an leanabh,
agus neartaicheadh ann Spiorad è,
agusbha è fan fhafach gu là fhoill-
feachaidh do Ifrael.
C A I B. II.
I Ata Auguftus a 1 meas Impireacbd
nan Rombanacb uìle. 6 Breitfr
Chriofd : 8 Tha aingeal 'ga cbùir
fo ann cèill do nàbuachailiibh : 1 3
Ata mòran ac a' cantuin cliu do
Dhia air a fhoii : 21 Ata Criofì
air a thimckioll-ghearradh. 22
Muire air a glanadh, 28 Tha.
Simeon aqus Anna a& deanamh
faidheadoireachd mil thimchioll
Chriofl ; 40 neacb ata fàs aml
gliocas, qGagus a' cur cheifìean air
liichd teagaifg an lagha ann farz
teampull : 5 1 Agus tha è umbal
d'a phàrantaibh,
GTJS tharladh fha Iaithibh fin,
gu'n deachuidh òrdugh amach
o Cheafar Auguiìus, an domhan
uile a -j- mheas
2 (Agus rinneadh ari ceud-
rnheas fo 'nuair a bha Cirentus 'nà
uachdaran air Siria)
3 Agus chuaidh gach uile' chum
a bhi air am meas, gach aon fa iech
d'a bhatle fe.in.
4 Agus chuaidh Tofeph mar an
ceudna ftias o'n Ghalilee, a baile
Nafaret, do ludea, gu baile Ohat-
bhidh,
* chsmh fhair. f a fmobhadh ann cìs-rola,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence