Skip to main content

‹‹‹ prev (95) [Page 89][Page 89]

(97) next ››› [Page 91][Page 91]

(96) [Page 90] -
L U C
bheir an Tighearna Dia dha righ-
chaithir athar feiu Dhaibhidh.
33 Agus bithidh fè 'na Righ
air tigh Iacob gu bràth, agus cha bhi
criocn' air a rioghachd.
34 Agus a dubhairt Muire ris an
Aingeal, Cionnas a bhitheas fo, do
bhri' nach 'eil aithne agamfa air
duine ?
35 Agus fhreagair an t Aingeal
agus a dubhairt fè ria, Thig an
Spiorad naomha ort, agus cuiridh
cumhachd an Ti a's àirde fgàil
ort : uime firi an ni naomha fin a
bheirthear leat, goirthear Mac De
dheth.
36 Agus fèuch, do bhan-charaid
Elifabet, ata ife fein torrach air mac
'na fean aois ; agus 's è fo an fea-
thadh mìos dh'ife d' an goirteadh
bean * aimrid.
37 Oir ni 'm bheil ni fam bith
dc-dheanta do Dhia.
38 Agus a dubhairtMuire, Fèuch
ban-oglach an Tighearna, biodh è
dhamhfa reir t fhocail. Agus
dh'f halbh an t Aingeal uaipe.
39 Agus air eirigh do Mhuire
fna Jaithibh fin, chuaidh fi le ca-
bhaig do dhùthaich nam beann, gu
baiìe do th)r fuda,
4° A g u * chuaidh fi fteach do
thigh Shachariais, agus chuir i failt'
air Elifabet.
41 Agus tharladh 'n uair a chual'
Elifabet beannacha' Mhuire, leum
an naoidhean 'na broinn: agus lio-
hadh EHfabet leis an Spiorad nao-
mha,
42 Agus ghlaodh i 'mach le guth
àrd, agus a dubhairt fi, 'S bean-
nuicht' thu a' meafg bhan, agus is
bsannuichte toradh do bhronn.
43 Agus cionnas a 'ctè&ifich fo
dhamh-fa, gu ; n d'thigeadh màthair
mo Tighearna a' m' ionnfuidh ?
44 Òir fèuch, co-luath 's a tl'iainig
fuaim do bheannachaidh a' ìu'
chluafaibh, bhiiofg an naoidhean le
h aoibhneas ann mo bhroinn.
45 Agus is bearìnùicht' ife a
\ fhcaig,
A S.
chreid: oir coi'-iionar na nithe a
labhradh ria leis an Tighearna,
46 Agusa dubhairtMuirc, Ata m' :
anam ag àrd-mholadh an Tigh-
earna,
47 Agus ata mo fpiorad a' dea-
namh gairdeachais ann Dia mo
lhlànui'-fhear.
48 Do bhri' gu'n d'amhairc fè aìr
ftaid iofail a" bhan-oglaich : cir
fèuch, o fo fuas goiridh gach linn
beannuichte dhiom.
49 Do bhri' gn'n d'rinn an Ti
ata cumhachdach nithe mòradhamh,
agus is naomha ainm.
co Agus aia a thròcair-fm o
linn gu iinn, do 'n droing d' an
eagal è.
51 Nochd fè neart le ghàirdin,
fcap è na h uaibhrich ann fmuaintibh
an croidhe fein.
52 Thug è 'nuas na daoine cu-
mhachdach o'n caithrichibh rioghaii,
agus dh'àrduich fè iadfan a bha iofal.
53 Lion è -J n droing a bha ocrach
le nithibh maithe, agus chuir fè
uaithe na daoine faibhre folamh.
54 Rinn fè congnamh re Ifrael
a fhearbhant fein, ann an cuimhnea-
chadh a thròcair,
5 5 Mar a labhair fè r' ar n aithrea-
chaibh, re Abraham agus a ihliochd
gu bràth.
56 Agus dh'fhan Muire maille
ria mu thimchioil tri mìofa, agus
phill i d'a tigh fein.
57 'Noife thainig làn inbhe Elifa-
bet, gu 'm biodh i air a h aifead ;
agus rug ii mac.
58Agus chuai' a coimhearfnaich
agus a ciirde mar a nochd an Tigh-
earna mòr thròcair dh'i ; agus rinn
iad gàirdeachas maiile ria.
59 Agus tharladh air an ochdmha'
là gu'n d'thainig iad a thimchioll-
ghearradh an r.aoidhein; agus ghoir
iad Sacharias deth, do reir amm'
Athar.
60 Agus fhreagair a mhàthair,
agus a dubhairt fi, Ni h eadh ; ach
goirthear Eoin deth.
61 Agus

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence