Skip to main content

‹‹‹ prev (99) [Page 93][Page 93]

(101) next ››› [Page 95][Page 95]

(100) [Page 94] -
L U C
nr.ch raibh f hios agaibh gu 'm bu
chòir dhamhfa bhi mu ghno-
thuichibh m' Athar ?
50 Agus cha do thuig iadfan
an ni a labhair è riu.
51 Agus chuàidh è fios maille
riu, agus thainig è gu Nafaret,
agus bha è umhal doibh : ach
srhleidh a mhàthair na nithe fin uile
o
'n a croidhe.
52 Agus thainig Iofa air aghaidh
ann an gliocas agus am mèudachd,
agus ann an deadh-ghean aig Dia,
agus aig daoinibh.
G A I B. III.
I Searmonachadh Eoin Bhaifde. 15
Fhianais mu thimchioll Chriofd.
20 Ckuir Ioraith Eoin am prìofun.
2 1 Thà Criofd aìr a bkaifieadk,
agus a 1 fagbail fianais neamh.
23 Aois agus finnfireachd Chriofd.
^Ì^TOIS' ann fa chùigeadh-bliadh-
jL^I na-deug do impireackd Thi-
berius Cheafar, air bhi do Phontius
Pilat 'na uachdaran air Iudea, agus
loraith 'na Thetrarch air a' Ghali-
lee, agus Philip a bhràthair 'na
Thetrarch air Iturea agus dùthaich
Thrachonitis, agus Lifanias 'na
Thetrarch air Abilene,
2 'N t àm a bha Annas agus
Caiaphas 'n an ird-fhagartaibh,
thainig focal De chum Eoin mhic
Shachariais ann fan f hàfach.
3 Agus thainig è do'n dùthaich
uile timchioll Iordain, a' fearmo-
nachadh baifdidh an aithreachais,
chum maitheanais peacaidh ;
4 Mar ata è igriobht' ann an
lcabhar briathra an f hàidh Efaias,
àg radh, Guth an ti a dh'eigheas
ann fan fhàfach, Ull'uichibh ilighe
an Tighearna, deanaibh a chos-
cheuma dìreach
5 Bithidh gach gleann air a lio-
nadh, agus gach beinn agus cnoc
air an ìoflachadh ; agus bithidh na
nithe camadh air an deanamh dì-
reach, agus na flighe garbha air an
deanamh reidh ;
A S.
6 Agus chi gach uile fheoiì
flàinte Dhe.
7 Uime fin a dubhairt fè ris an I
tfluagh a thainig amach chum bhi
air am baifteadh leis, A flaiol nan
naithreacha nimhe, co thug ra-
bhadh dhuibhfe teicheadh o'n
f heirg ata re teachd ?
8 Air an àdhbhar fìn thugaibh
amach toradh iomchu'idh do'n
aithreachas, agus na tòfaichibh air
a radh ionnaibh fein, Ata Abraham
'na Athair againn : oir a deirim
ribh, gur comafach Dia do na
clochaibh fo fliochd a thog'ail fuas
do Abraham
9 Agus anoife fòs ata 'n tuadh
air a cur re bun nan craobh : air
an àdhbhar fin gach craobh nach
toir amach toradh maith, gearr-
thar fios i, agus tilgear fan teine i.
10 Agus dh'fheòruich an fluagh
dheth, ag radh, Ciod uime fm a ni
fmne ì
1 1 Agus f hreagair eifean agus
a duhhairt fè riu, An ti aig am
bheil dà chòta, roinneadh è ris an
ti aig nach 'eil ; agus an ti aig am
bheil biadh, deanadh è mar an
ceudna.
12 Agus thainig mar an ceudna
Puibliocanaich chum bhi air am
baifteadh, agus a dubhairt fiad ris,
A mhaighifdir, ciod a ni finne ?
13 Agus a dubhairt eifean'riu,
Na deanaibh ni air bith os cionn na
dh' òrdaicheadh dhuibh.
14 Agus dh'fheòruich na faighd-
fheara mar an ceudna dheth, ag
radh, Agus ciod a ni flnne? Agus a
dubhairt fè riu, Na deanaibh foir-
neart air neach fam bith, no cafaid-
blireige, agus bithibh toilichte le'r
tuarafdal.
15 Agus air bhi do'n phobull a'
feitheamh, agus gach uile dhaoine a'
reafunachadh 'n an ctoidhibh fein
mu-thimchioll Eoin, am b'è no nach
b'è Criofd a bh' ann ;
16 Fhreagair Ecin, ag radh
riu

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence