Skip to main content

‹‹‹ prev (87) [Page 81][Page 81]

(89) next ››› [Page 83][Page 83]

(88) [Page 82] -
M A R
fhionta, a ghuìl gu goìrt air a
jhon
GUSHia'a' chaifg, agus feifd
an arain gnn Jàbhuin ann
diaigh dà làeth' : agus dh'iarr na
h àrd-fhagairt agus na fgrio-
bhuichean, cionnas a ghlacadh iad
eifean le feill, agus a chuireadh iad
gu bàs c.
2 Ach a dubhairt iad, Ni h ann
air an f hèifd, 'n t eagal gu'n eirich
buaireas a'meafg a' phobuill.
3 Agus air bhi dha ann am
Bciani, ann an tigh Shimoin an lo-
bhair, 'n uai'r a b'na è 'na Ihuidhe
airbord, thainigbean, aig an raibh
bòefa abbattair do-ola fpicnaird,
rophrifeil; agusbhrisi'm bocfa, a-
gus dhòirt i air a cheann è.
4 Agus bha cuid aca diom'ach
'n am meafg fein, agus ag radh,
C'ar fon a rinneadh an t ana-
caithe-fe aìr an ola ?
5 Oir dh' fheudadh c bhi air a
reic' air fon tuille' 's trì cheud pe-
ghinn, agus air a thoirt do na
bochdaibh. Agus rinn iad mon-
mhor 'n a h aghaidh.
6 Ach a dubhairt lofa, Leigibh
Ic ; c'ar fon ata fibh cur dragha
uirre ? rinn fi obair mhaith ormia.
7 Oir ata na bochdan a ghnàth
'nar fochair, agus ge b'ò uair is
ài!l libh, feudaidh fibh maith a
dbeanamh dhoibh: ach ni bheil
mife a ghnàth agaibh.
8 Rinn fi na dh'f heudadh i :
thainig i ro-'-làimh a dh'ungadh mo
chuirp chum adhlaic'
9 Gu deimhin a deiriai ribh,
Ge b'è bali air bith air feadh an do-
mbain uile am bi an lbifgeul ib air
a fhearmonachadh, bithidh mar an
ceudna an ni fo a rinn fi air inn-
ieadh, mar chuimhne uirrs.
io Agus dh' imich Iudas Ifca-
riòt,- aon do 'n dà-fhear-dheug,
chum nan àrd-fnagart, gu eifean
a'bhraih' dhoibh.
C.
ii Agus air dhoìbhfin fò a
chluinntin, bha iad aoibhneach, a-
gus gheall iad airgiod a thoirt da.
Agusdh'iarr è cionnasa dh'fheu-
dadh è gu h iomchu'idh eifean
a bhrath',
12 Agus air a'cheud là do fhèifd
an arain gun làbhuin, 'n uair bu
ghnàth !eo an t uan càifg' a mhar-
bhadh, a deir a dheifciobuil ris,
C'ait' an toil leat finne dhol a
dh' ull'uchadh, chum's gu'nitheadh
tu chàifg ?
13 Agus chuir fè dias d'a dheì-
fcioblujbh, agus a deirfèriu, Ra-
cliaibh a ìleach do'n * bhaile, agus
coinnichidh duine ' fibh a' giulan
foithich uifge : leanaibh è.
14. Agus ge b'è àit' an d' theid
è ftigh, abraibhfe re fear-an-tighe, -
A deir am. maighifdir, C'àit' am
bheil an feomar acidheachd, ann
s an ith mi a' chàifg maille re m'
dheifciobluibh ?
15 Agus nochdaidh fè dhuibh
feomar àrda, fairfing, 'na làn-
uidheam agus deafuichte: ann fìn
ull'uichibh dhuinn.
16 Agus chuaidh a dheifciobuil
amach, agus thainig iad do'n bhaile,
agois fhuair iad niar a dubhairt fè
riu: agus dh'uli'uich iad a' chàifg,
17 Agus airteachd do'n fheafcar,
thainig è maille ris an dà-fhear-
dheug.
)8 Agus an uair a bha iad 'nan
fuidhe, agus ag itheadh, a dubhairt
Iofa, Gu deimhin a deirim ribh, gu
'm brath a h aon agaibhfe, 'ta
'githeadh maille rium, mife.
(9 Agus thòfaich iad air bhi
dubhach, agus a radh ris 'n diaigh a
cheiie, Ammifeè? Agus a dubhairt
fear eile, Am mis' è.
20 Agus air freagairt dha-fan a
dubhairt fè riu, Is fear do 'n dà-
f hear-dheug è, ata tumadh maraon
riumfa fa mhcis.
2 1 Ata Mac an duine gu deimhin
ag im'eacbd, mar ata è fgriobht'
uime, achis an-aoibhinn do'n fhear
ud
* chaifftìr.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence