Skip to main content

‹‹‹ prev (86) [Page 80][Page 80]

(88) next ››› [Page 82][Page 82]

(87) [Page 81] -
C A
feoii air bith as : ach air fon an
t fluaigh thaghtà, a thagh è fein,
ghtorraich è na làith' ud.
2 1 Agns ann fia raa deir neach
airbith ribh, Fèuch, ata Criofd ann
fo, no fèuch, ata c 'n un : na crei-
dibh è.
22 0ir eir'idh Criofdanna breige,
agus fàidhean brèige, agns ni fiad
comharthaidh, agus miorbhuile,
chum, nam bu chomafach è, na
daoine taghta fein a mhealladh.
2 3 Ach thugaibhs' an aire : fèuch,
dh'innis mi dhuibh gach uile nithe
ro'-làimh.
24 Ach ann fna laithibh fin, 'n
diaigh na triobloid ud, bithidh a'
ghrian air a dorchachadh, agus
cha toir a' ghealach a folus uaipe :
2 j Agus tuitidh reùlta nèimhe,
agus bithidh na cumhachda 'ta fna
neamhaibh air an crathadh.
26 Agus ann fin chi fiad Mac an
duine a' teachd ann fna nèulaibh,
maiile re mòr-chumhachd, agus
glòir.
27 Agus annfin cuiridh fè aingeil
amach, agus cruinnichidh fè r'a
cheile a dhaoine taghta fein o na
ceithir gaothaibh, o leith-iomall na
talmhain gu leith-iomall nèimhe.
28 'Noife fòghlomaibh cofamh-
Jachd o 'n chraoibh fhìge : an uair
a bhitheas a geug anòife maoth,
agus a chuireas i 'mach a duille, ata
f hios agaibh gu bheil an famhra' 'm
fogus :
29 Agus mar an ceudna fibhfe,
'nuair achi fibh nanithe-fe tachairt,
biodh f hios agaibh gu bheil è 'm
fogus, eadhon aig na dorfaibh.
30 Gu deimhin a deirim ribh,
nach d'theid an * linn fo thairis,
gus an coi'-Iionar rìà nithe-fe uile.
3 1 Theid neamh agus talamh
thart' : ach cha d' theid m' fho^
cailfe-thart' a choidhch'.
32 Ach ni bheil fìos an ià no na
h uaire fin aig neach air bith, ni
* gine^lach.
I B. XIV.
bheil aig na h ainglibh a 'ta air
neamh, no aig a' Mhac, ach aig an
Athair.
33 Thugaibh fainear, deanaibh
faire aeus ùrnuic!'h : oir ni 'm bheil
o O
f hios agaibh c'uin a thig an t àm
fin.
34 Oir ata Mac an duine mar
dh'uine a chuaidh air thurus, agus
a dh'fhàg a thigh fein, agus a
thug d'a fheirbhifeachaibh cumh-
achd, agus obair fein do gach
neach, agus a thug àithne do 'n
dorfoir faire a dheanamh.
35 Uime fin deanaibhfe faire,
(oir ni 'm bheil f hios agaibh c'uin a
thigmaighildir an tighe; 'n ann air
feafcar, no air mheadhon-oi'che, no
aig gairm-choileach, no ann ia
mhaidin)
36 'N t eagal air teachd dha gu
h obann, gu 'm fuigh è fibh 'n ar
codal.
37 Agus na nithe a deirim ribhfe,
a deirim iad ris gach uiledhaoinibh,
Deanaibh faire.
C A I B. XIV.
I Comhairle ann aghaidh Chriofd : 3
Dhòirteadk ola prjeil aìr a
cheaiin. 10 Reic ludas a mhai-
gbijdir air Jon airgid. 1 2 Tha
Criofd fein ag innj'eadh ro'-hàimb
cionnas a hha e gu hi air a bbrath''
h haon d'a dheifciohluibh. 22 Anu
diaìgh a'chaijg a bhi air a deafa-
chadh, agus aìr a h itheadh,
db' orduichfe a Shuipcir ; 26 cita
ì g ìnnfeadh. ro'-Iàimb gu 'n
trèigeadh a dkeijciobuil è, agus
gu'n Mchjìoeunadh Peadar ì. 43
Tha Iudas a 1 feilleacbadb air ie
poig : 46/Itafè air a gklacadh
ann Ja ghàradb, 55 air eileacbadh
ou breuvach, a?us air a dhìtcadb
pu mi-dhiadkaidh le coinbairle na?ì
o
ludhach ; 65 Bhuineadh ris gu
fpìdeil leo : 66 agtis d'naichfljeu-
nadh è tri uaire le Peadar ;
ncach, air dba aire a tkoirt d a
L f ckìcnta,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence