Skip to main content

‹‹‹ prev (77) [Page 71][Page 71]

(79) next ››› [Page 73][Page 73]

(78) [Page 72] -
M A.
33 Agus thainig fè gu Caper-
naum, agus air bhi ian tigli dha,
dh'fhiofruich è dhiubh, Ciod è
mu 'n raibh fibh a' deafboireachd
eadruibh fein, air an t ilighe ?
34 Ach dh'fhan iadfa' 'nan
tofd : oir air an tflighe bha iad a'
reafunachadh eatorra fein, co aca
bu mhò a bhiodh.
35 Agus air fuidhe dha, ghairm
è 'n dà-fhear-dheug d'a ionnfuidh,
agus a deir fè riu, Ge b'c neach
leis' am miann a bhi air thoiieach,
bithidh eifean air dheireadh air
chàch uile, agus 'n a fheirohifeach
do gach uile.
36 Agus ghabh fè leanabh, 'agus
chuir fè 'n am meadhon è : agus air
a thogbhail fuas '11 a uchd, a du-
bhairt fc riu,
37 Ge b'è neach a ghabhas re
h aon d'an Ieithidibh fo do lean-
buibh a'm' ainmfe, ata fè a' ga-
bhail riumfa : as;us ^e b'è neach
O p
a ghabhas riumia, cha mhife ris a'
bheil fè a' gabhail, ach an Ti a
chuir uaithe mi.
3S Agus fhreagair Eoin è, ag
radh, A mhaighiidir, chunnaic
finne neach a' tilgeadh amach
dheamhan a'd'ainmie, nach 'eil
'gar leanrnhuins'; agus * bhac
finn è, chionn nach 'eil è 'g ar
leantuin fein.
39 Ach a dubhairt Iofa, Na
bacaibh è : oir ni 'm bhuil neach
fam bith a ni miorbhuil a' m'
ainmfe, d'am bhuil è 'n comas olc
a labhairt gu h ealamh umam.
40 Oir ge b'è neach nach 'eil
'n^ar n aghaidh, ata fè f air ar
crann.
41 Oir ge b'è neach a bheir
cupan uifge dhuibhfe r'a òi a' m''
ainmfe, chionn gur Je Crioid fibh,
gu deimhin a deirim ribh s nach
caill fè a dhuais.
42 Agus ge b'è bheir àdhbhar
oilbheim dh'aon neach do na
R C.
h aonaibh beaga fo, a 'ta creiùfin
ionnamfa, b'fhearr dha gu 'm
biodh cloch-mhnilinn air a cro-
chadh m'a mhuineal, agus gu 'm
bioih fè aira thilgeadh fanf hairge.
43 Agus ma bheir do làmh
àdhbhar oii'oheim dhuit, gearr dhiot
i : is fearr dhuit dol do'n bheatha
air leth làimh, na dà làimh a bhi
agacl, agus dol gu h ifrinn, do'n
teine nach mùchar a choidlach' :
44 Far nach bàfaich an % cnuimh,
acrus nach d'theid an teine as.
o
45 Agus ma bheir do chos
àdlibhar oilbheim dliuit, gearr dhiot
i : is fearr dhuit dol a lìeach do'n
bheatha air ieth chois, na da chois
a bhi agad, agus a bhi air do thil-
geadh ann an ifrinn, do'n teine
nach mùchar a choidhch'.
46 Far nach bàfaich an cnuimh,
agus nach d'theid an teine as.
47 Agus ma bheir do ihùil àdh-
bhar oilbheim dhuit, lpion afad i : is
fearr dhuit dol a fteach do riogh-
achd Dhe air aon fùil, na dà ihud
a bhi agad, agus a bhi air do
thilgeadh ann an tdne ifrinn:
4S Far nach bàfaich an cnuimh,
agus nach d'theid an teine as.
49 Oir faiikhear gach aon neach
le teine, agus faiilthear gach aon
iobairt le falann.
50 Is Hiaith an falann : ach ma
ch.iilleas an falann a fhaiìlteachd,
ciod è lcis an dean fibh deadh-
bhlaid' e ì Biodh agaibh ialann
ionnu'.bh fein, agus bithibh fioth-
chail r'a chèile.
C A I B. X.
2 Ata Criofd a' deasboireachd ris na
P hainjìchibh mu tìumchioll dea-
làchaidh f.r agus vinà pofda :
1 3 A' beannachadh cìoinn' bhig
a thugcdh d\z ionnfuidh : 17 ag
innfeadh do'n duine jhaibhir cion-
'nas a dh'fheudas e a' bheatka
fncthain a Jhealbhachadh : 23 a'
jViUfsachadh d'a dheifciobluibh
* thoirmifg fipn è. } leinn.
% m-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence