Skip to main content

‹‹‹ prev (78) [Page 72][Page 72]

(80) next ››› [Page 74][Page 74]

(79) [Page 73] -
C A
ro-chunnfart moir bheartais : 28
a gealltain luigheachd dhcibhfin
a threigeas ni air bith air fgàth
an tjoifgeil: 32 tf' roimh-inn-
feadh a bhais agus eifeirigh : 3 5;
a' cur ann ceitl do'n dà dheifao-
bul àrd-inntincach gur mò btc
choir dhoibh fnuamteachadh air
fu/ang maille ris, na bhi 'g iar-
raidh airdinbhe 'na ricghachd:
46 agus ag aifeag a radhairc do
Bhartimeus.
GUS air eirigh dlia as fin,
thainig è gu criochuibh iudea
fire 'n dìilhaich ata air an taobh.
thall do [ordan : agus thainig flbigh
d'a ionnfuidh a-rìs; agus mar bu
ghnàth ieis, theagaifg iè iad a-rìs.
2 Agus air teachd do na Phain-
lichibhd'a ionnfuidh, dh 'fhiofruich
iad deth, Am bheil è ceaduicht' do
dhuine a bhean a chur air falbh?
'g a-bhuaireadlu
3 Ach fhreagair eifean agus a
dubhairt fè riu, Creud a dh'àithin
Maois dhuibh ?
4 Agus a dubhairt iadfain, Thug
Maois cead duinne iitir-dhealaich a
fgriobhadh, agus a cur air ialbh.
5 Agus fhreagair lofa agus a
dubhairt fè riu, Air fon cruais bhur
croidhe, fgriobh è 'ri àithne fo
dhuibh.
6 Gidheadh o th-òifeach na
cruitheachd, rinn Bia iad fear agus
bean.
7 Air an àdhbhar fo fàguidh
duine athair agusa mhàthair, agus
dlù'-Ieanaidh i'è r'a mhnaoi-phòf-
da ;
8 Agus bithidh fiad araon 'n an
aon iheoii : ionnas nach dias iad o
fin fuas, ach aon fheoil.
9 Air an àdhbhar fin an ni a
ohuir Dia cuideachd, nà ctìireadh
duine o chèile.
10 Agus ann fan tigh dh'fheò-
raich a dheifciobuil deth a-rìs mu
thimchioii an ni fiii fein.
li Agus a deir fè rlu, Ge b'è
I B. X.
neach a chuireas air falbh a bhean
fein, agus a phòias bean eile, ata
fe a' deanarnh adhaltranais 'n a
h aghaidh :
12 Agus ma chuireas bean air
falbh a ìear fein, agus ma bhitheas
i aii a pòfadh re fear eile, ata iì
a' deanamh adhaltranais.
13 Agus thug iad leinibh d'a
ionnfuidh, chum 's gu 'm beanadh
fè riu ; agus chronuich a dheiicio-
buil a' mhuintir a thug Jeo iad.
14 Ach- an uair a chunnairc
lofa fin, bha è ro-dhiom'ach, a-
gus a dubhairt fè riu, Leigibh do
na leanbuibh teachd a' m' ionn-
iuidhs', agus na bacuibh iad : oir
isann d'an ieithidibh ata rioghachd.
Dhe,
15 Gu deimhin a deirim ribh,
Ge b'è neach nacJi gabh rioghaclid
Dhemar leanabh beag, nachd'theid
iè gu bràth a iteachinnte.
lòAgus ghlac fè'nauchd iad, a-
giis ciiuir fè a Jàmhan orra, agus
bheannuich fe iad.
17 Agus an uair a chuaidh ie a-
mach air an t fi<grie», thainigneach
'n a ruidh, agus leig fè è ìcin air a
ehlùinibh dha, agiis dh'fheoraieh
-è dheth, A mhaighiidir mhaith,
■ciod a ni mi chum gu 'm fuigheam
a' bìieatha mhairtheanach nrdc
oighreachd ?'
18- Agus a dubhairt iofa ris, C'ar
fon a ghoireas tu miìe maith ? ni
bheil neach fam bith maith, acl-i
ahaon, '&a&hon. Dia.
19 'S aithne uhuit nn h àithean-
ta, Na ciean adhaltranas, Na clean
marbhadh, Na d-ean goid, Na toii"
fia'nais bhreige, ■ Na dea-n- meail-
toireàchd, Thoir onoir clo tathair,
agus do d' mhàthair.
20 Ach fhreagair eifean agus a
dubhairt fè ris, A mhaighifdir 3
choirahid mi iad fo uile o m' òi'^e.
2i Agus air amharc do iofa
ah% ghràdhaich (e è, agus a dii-
bhairt iè risj Ata aòn ni dJr'ui-
K f reafbhuidh

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence