Skip to main content

‹‹‹ prev (76) [Page 70][Page 70]

(78) next ››› [Page 72][Page 72]

(77) [Page 71] -
C A I
Iang, agus a bhi aìr a chur ann
neimh-prìs.
13 Ach a deirim ribh, gu bheil
Elias d'a rìreadh air teachd, agus
rinn iad ris gach ni a thogair fiad,
a reir mar ata è fgriobht' uime.
14 Agus air dha teachd chum
a dheifciobnl, chunnaic è fluagh
mòc m' an timchioll, agus naSgrio-
bhuichean a' deafboireachd riu.
15 Aeus air ball bha 'n fluagh
uile, 'n uair a chunnaic fiad è, fa
ua'bhas mòr, agus air dhoibh ruidh
d'a ionnfuidh, chuir fiad fàilt' air.
16 A'gus cìh'f hiofruich fè do na
Sgriobhuichibh, Creud è mu 'm
bheil fìbh a' deafboireachd riuì 1
! 7 Àgus air freagairt do neach
do'n t fiuagh, a dubhant fè, A
mhaighifdir, thug mi mo mhac a'
t ionnfuidh, ann s am bheil fpiorad
balbli:
18 Agus ge b'è ionad fam bith
an glac fè è, ata è 'ga tharruing
as a chcile ; agus ata fè cur co-
bhair as a bheul, agus a' gìofgar-
nuich le fhiaclaibh, agus ata fè
a' feargadh as : agus a dubhairt
mi re d' dheifciobluibh, iad g'a
chur amach, agus cha b' urradh
iad.
19 Ach fhreagair eifean, agns a
dubhairt fè ris, O chinnich gun
chreidimh, cia f had' a bhitheas mi
maille ribh ? cia fhad' a dh'fhuil'-
geas mi fibh ì thugaibh è m' ionn-
fuidh,
20 Agus thug iad d'a ionnfuidh
è : agus an uair a chunnairc fè
è, rcub an fpiorad air ball è, agus
thuit fe air an talamh, agus bha
è 'ga * ùnairt fein, agus ag cur co-
bhair as a bheul.
21 Agus dh'f hiofruich fè d'a a-
thair, Cia f had'- an aimfir o thar-
ladh fo dha ì agus a dubhairt fè,
O bha è 'na leaoabh.
22 Agus gu minic thilg è fan
teinc è, agus ann fan uifge, chum
* aoiiiwgadh.
B. IX.
gu milleadh fè è : ach ma 'ta thufa
comafach àir ni fam bith a dhea-
namh, gabh truas dinn, agus cui-
dich leinn.
23 Ach a dubhairt Iofa ris, Ma 's
urradh thufa creidfin, ata gach aon
ni comafach do'n neach a chreideas.
24 Agusghlaodh aihair an lcinibh
amach air ball, aj;us a dubhairt fè
le deuraibh, Ata mi creidfin, a
Thighearna ; cuidich thufa le m'
mhi-chreidimh.
25: Agus an uair a chunnaic Iofa
'n fluagh a' ruidh cuideachd, chro-
nuich fè an fpiorad neo-ghlan, ag
radh ris, A fpioraid bhailbh agus
bhothair, ata mi 'g òrduchadh
dhuit, Tàr amach as, agus na rach.
a fteach ann ni 's mò.
26 Agus ghlaodh anfpìorad, a-
gus reub fè gu ro-chràiteach è,
agus chuaidh fè amach as : agus
bha è 'n riochd mairbh, ionnas
gu'n dubhairtmòran, Atalèmarbh.
27 Ach air do Iofa a ghlacadh
air làimh, thog è fuas è, agus
dh'eirich fc.
28 Agus an uair a chuaidh è a
fteach do 'n tigh, dh'fhiofruich a
dheifciobuil deth os iofal, C'ar foh
nach b' urradh finne a thilgeadh
' amach ?
29 Agus a dubhairt fè riu, Ni
h'eudar gu 'n d'theid a' ghnè fcj
amach le ni air bith, ach ie h ùr-
nuigh ao-us trofea'.
30 Agus dh'imichiad as fin, agus
chuaidh iad tre 'n Ghalilee; agus
cha b'àill ìeis fhios fo bhi aig aon
neach.
3 1 Oir.theafi.aifg fè a dheifciobuil
fein, agus a dubhairt fè riu, Àta
Mac an duine air a thabhairt thairis
do làmhaibh dhaoine. agos cuiridh
fiad gu bàs è, agus taireis a chur
gu bàs, eir'idh fe 'rìs an treas id.
32 Ach cha do th-iiig fiad a'
chàinnt fo, agus bha eagaì orra
f heòraich dhethiin,
33 A S«*

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence