Skip to main content

‹‹‹ prev (71) [Page 65][Page 65]

(73) next ››› [Page 67][Page 67]

(72) [Page 66] -
M A
49 Aeh an uaìr a chunnairc
•jads' è 'g im'eachd air an fhairge,
fhaoil iad gu 'm bu taiinafg a
hh' ann ; agus £,hlaodh fiaa'.
50 (Oir chunnaic iad uil' è, agns
bha iad fagheilt-thriobloid ) Agus
,air balj labh.iir è r'm, agus a deir
fè riu, Biodh miìheach mhaìth a-
gaii.di, is nr.ie 'ta anu, na bioJh
eagal oirbh.
5 1 Agus chuaidh è fuas d' an
Jonnfuidh do'n iiung, agus luidh a'
ghaòth : agus bha uathbhas mor
thar torahas orra, agus ghabh lad
iongantas.
52 Oir cha d' thug iad fainear
mìorbhuil nan aran ; oir bha 'n
croidhe air a chruadhachadh.
53 Àgqs 'ri uair a chuaidh fiad
thairis, tliainig iad gu talamh
Glieneiàret, agas tharruipg iad gu
tìr.
54 Agus 'n uair a thainig iad a-
mach as an luing, air bali dh'aith-
nich iad è,
55 Agus ruidh iadtre'n tìr fin
uile m'an cuairt, agus thionnfgain
jad an droing a bha pinn a glbuian
m' an cuairt air leabaichibh, ge
b'è àit' an cual' iad eifean a bhi.
56 Agus ge b'è air bith bailte,
nb caitlraiche, no dììthaich an
deachaidh fè fteach, chuir iad na
daoine tinn air na fràidjbh, agus
ghuidh iad air gu 'm feudadh iad
beantuin amhàtn re iomall eadaich :
agus a mheud 's a bhean ris, Jeighi-
feadli iad.
C A I B. VII.
I Ata na P 'hairijch a y faghail
croin do na deijciobluibh, air Jon
gu'n raibh iad ag ìiheadh ìe /;-
vihaibh neo-ionniaidte ; 6 Aia
Criofd air an L \im-h eile a' fagha.il
croin doibhfe air fon gu'n raibh
iad a\ brìj'eadk àitheanta Dhe le
teagafg,' agus gnaihucha' dhaoine.
14 Cha fìtaich biadh an duine.
24 Leigì is e inghean na ban-Jì. o-
phenifìaitiich fpiorad ncp-gklan,
lothat
R C.
31 Agt/s duine a hh
lideach 'n a chainnt .
t\ GUS chruinnicheadh na Phairi-
/ ' fich d'a ionnfuidh, agus dream
àraidh do na Sgriobhuichibh a thai-
nig o lerufalem.
2 Agus air faicfin doibh cuid d'a
dheiiciobluibh-fin ag itheadh arain
Jelamhaihh falcha (fmr'aradh neo-
ionnlaidt,') fhuair iad cron doibh.
3 Oir cha 'n ith na Phairifich,
agus na h ludhaich uile, biadh,
mur ionnlaid fiad an làmha gu
minic, at/, coimhead òrduigh nan
fihwfireadh.
4 Agus air teachd o'n mhargadh
dhqibh, mur ionnluiu iad, cha 'n ith
iad. Agus ata moran do nithibh
eile ghabh iad orr' a choimhead,
mar ata nighe chupan, agus pjiota,
agns ihoithiche prais, agus * lea-
baichean
l Ann fin chuir na Phairifich a-
gus na Sgriobhuichidh do cheìft air,
C'ar fon nach 'eil do dbeiìciobuil
a,g im'eachd a reir òrduigh nan
finnfireadh ; ach ataid ag itheadh
arain le làmhaibh neo-ionnlaidt' ?
6 Ach fhreagair eil'ean agus a
dubhairt fè riu, Is maith a rinn
El'aias fàioheadoireachd m'ar tim-
chiolis', a cheajgoirean, a reir roar
ata è igriobht'. Ata am pobull fo
toirt onoir dhamhfa le 'm bilibh,
ach ataan cròidhe fada uam.
7 Ach is ann gu diomhanacJi
ataid toirt adhraidh dhamhs', ag
teagafg àitheantà dhaoine niar
thea.ga.ig.
3 Oir air
dhuibli, ata fibh a' cumail òrdu
chadn dhaoine, mar ata nigheadJi
phota agus chupan : agus mòran
eìled'an Jcithidibh fin ata fibli a'
deanamh.
9 Agus a dubhairt fè riu, Is maith
ata fibh a' cur air cùl àithne Dhe,
churn's gu'n coimhead fibl't bhur
òrduchadhfein.
10 Oir
* àiteacha fuidli'
treigfin àithne Dhe

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence