Skip to main content

‹‹‹ prev (70) [Page 64][Page 64]

(72) next ››› [Page 66][Page 66]

(71) [Page 65] -
C A I
fè a cheann a thotft a fleach : a-
gus dlì'imich eifean agus thug è 'n
ceann deth 'ann fa phrìofun,
28 Agus thug e clieann leis air
mèis, agus thug è do'n * chailin è :
agus thug an cailin d'a màthair è.
29 Agus 'n uair a chual' a dliei-
fciobuil fvi, thainig iad agus thog
iad a chorp, agus chuir iad ann an
uaigh è,
30 Aguschruinnicheadh nah Ab-
ftoil chum lofa, agus dh'innis iad
da gach uile nithe, araon gach.
nithe a rinn fiad, agus gach nithe
a theagaifgiad.
31 Agus a dubhairt fè r:u,
Thigibhs' air leth doàiteuaigneach,
agus gabhaibh fois car tamuill bhig:
Oir bha mòran a' teachd agus a'
dol, agus chà raibh ùine aca uiread
. as biadh itheadh.
32 Agus chuaidh iad gu àite
fàs'ail ann an luing air leth.
33 Agus chunnairc an fluagh
iadian a' falbh, agus clh'aithnich
mòran è, agus ruidh iad d' an ccis
as na bailtibh uile ann fin, agus
bha iadrompa,agus chruinnicheadh
iad d'a ionnfuidh.
34 Agus air dol amach do Iofa,
chunnairc è fluagh mòr, agusghabh
è truas mòr dhiubh, chionn gu'n
raibh iad mar chaoirich gun bhua-
chaill' aca : agus thòfaich fè air
mdran do niihibh a cheagafg
dhoibh.
3 5 Agus 'n uair a bha 'nois' mòran
do'n là \ air dol feachad, thainig
a dheifciobuil d'a ionnfuidh, ag
radh, "Ata 'n c àite fo fàs, agus ata
'nois' mòran do'n là air dol thairìs :
36 Leig air falbh iad, chum's
gu d' theid iad do'n tìr m'an cuairt,
agus do na bailtibh, agus gu cean-
naich fiad biadh dhoibh fein : oir
cha'n 'eil ni air bith aca r'a itheadh.
37 Ach f hreagair eifean, agus a
dubhairt fè riu, Thugaibhfe
dhoibh' r'a itheadh. Agus a deir
* yìghcsn.- f air a rha'uhcanih,
B. VI.
iadfan ris, An d' theid fmn, agus
an ceannaich finn Iuach dha cheud
peghinn a dh'aran, chum gu d' thu-
gamaid dhoibh ni r'a itheadh ?
30 Ach a dubhaìrt eifean riu, Cia
lion t arain ata agaibh ? rachaibh
agus faicibh. Agus air faghail fios
doibh, a deir fiad, Cuig, agus dà
iafg.
39 Agus dh'àithìn fè dhoibh a
thoirt orr' uiie fuidheadh fios 'n au
cuideachdaibh air an f hèur ghlas.
40 Agus ilmidh iad fìos 'n a a
bniuhnibh fa leth, 'n an ceudaibh,
agus 'n an leth-cheud.ubh.
41 Agus air dha na cuig arain
agus an dà iafg a ghabhail, agus
amharc fuas gu neamh,bheannaich,
agus bhris c na h arain, agus thug
fè d'a dheifciobluibh iad, chum's
gu'n èuireadh fiad rompa iad ; agus
roinn c 'n dà iafg orr' uile.
42 Agus dh'ith iad uile, agus
fliàfuicheadh iad.
43 Agus thog iad dà-chliabh-
dheug làn cio 'n bhiadh bhntl', a-
gus do na h iafgaibh.
44 Agus bha 'n dream a dh'iih.
àg na h aranaibh, rnu thimchioìl
cuig mìle fear.
45 Agus air ball choi'-èignich è
dheifciobuil gu dol ann fan iuing,
- agus dol roimhe dh'ionnfuidh' na
taoibh thall gu Betfaida, gus a:i
cuireadh fè an fluagh air falbh.
46 Agus 'n uaìr a chuir fè air
falbh iad, chuaidh è gu fliabh a
dheanamh ùrnuigh.
47 Agus 'n uair a bha 'n t an-
moch ann, bha 'n long am meadhon.
a' chuain, ag-us eifeaa 'n a aonar air
tir.
43 Agus chunnaic fè iadfan air
am pianadh ag iomramh : (oir bha
ghaoth 'n an aghaidh) agus thainig
iè d'an ionnfuidh mu thi nchioll
na ceathramh faire do'n o ihche,
ag im'eachd a : r a' chuan, agus
b'à 11 leis dol feachad oira.»
I f 49 Acli

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence