Skip to main content

‹‹‹ prev (63) [Page 57][Page 57]

(65) next ››› [Page 59][Page 59]

(64) [Page 58] -
M A
ihaìr, a phiuthar, agus a 7?ihà-
thair.
GUS chuaidh è 'rìs a fleach
A GUS c.
j\ do'n t
fionagog, agus bha ann
fin duin v aig an raibh tàmh fhearg-
ta.
2 Agus.rinn. iad faire air, a
dhfhèuchaìn an leighifeadh fè è
air Jà na fabaìd , chunvs gu'n cui-
readh iad cìris air.
3 Agus a deir fè i'is an duin'
aig an raibh an làmh air feargadh,
Eirich, agus fcas amach fa mhea-
dhon.
4 Agusadeir fè riti, Ara bheil
è ceadaichte maith a dheanamh
air laithibhna fìibaid', no plc ? A-
nam a thearnadh, no a fgrios'?
ach dh'f han iadfa' 'n an tofd.
5 Agus 'n uair' a dh'amhairc fè
m' an cuairt orra le feirg, air dha
bhi doilich air fon cruais an croidhe,
a deir fè ris an duine, Sìn amach
do làmh. Agus fhìn c 'mach i :
ao-us rinneadh flàn i mar an làmh
o
eiJe.
6 Agus air dol do na Phairi-
fìchibhamach, ghabh iad comhairte
air ball maille re luchd leanmhuin
loraith 'h a aghaidhlin, cionnas a
dh'fheudadh iad a * fgrios'.
7 Ach chuaidh Iofa maille r'a
dheifciobluibh a leth chum na
fairge: agus lean fluagh mòr è o'n
Ghalilee, agus o thìr ludea,
8 Agus o lerufalem, agu's o Idu-
mea, agus o thacbh thalì Iordain,
aàus iadfon a bha timchioll Tlii-
i'uis agus "Sliidom, thauiig ciu-
deachd mhòr dhiubh d'a ionnfuidh,
'n uair a chual' iad cia mor na
nithe a rinu è.
9 Agus a dubhairt fc f'a dhei-
fciobluibh, fone; bheacr a bhi fei-
theamh air, air fon an t fluaigh,
ehum nach domhluicheadh iad è.
io Oir Jeighis è mòran, ionnas
gu 'n do dhlù'-theanri h:d ris, a
mhèud 's air an raibh plàighean,
shum's èu 'm beanadh iad ris.
* ml.iiitaJh.
R C.
1 1 AgU3 na fpiorada neo-ghlan',
an uair a chunnairc lad è, ihleuchd
iad da, agus ghlaodh iad, ag radh,
Is tufa Mac Dhe.
i 2 Agus thug fè fparradh teann
dhoibh, chum'snach deanadh iad
aithnicht' c.
13 Agus chuaidh c fuas gu
fliabh, agus ghairm è iadìan a
b'àill leis : agus thainig iad d'a
ionnfuidh.
14 Agus dh'òrduich è dà-fhear-
dheug, chum 's gu 'm biodh iad
maille ris, agus gu 'n cuireadh è
'maeh iad a Ihearmonachadh :
15 Agus gu 'm biodh aca cu-
mhachd a leigheas eailaintidh, a-
gus a ìhilgeadh amach dheamhan.
16 Agus air Simon thug è Pea-
dar mar cho'-ainm :
17 Agus Seumas mac Shebedee,
agus Eoin bràthair Sheumais, (a-
gus orra-fan thug è Boanerges mar
cho'-ainmeana, 's è fm re radh,
Ciann na tairneanaich)
18 Agus AJndreas, agus Philip,
acus Bartolomeus, as;us Matha, a-
o - o 3
gus Tomas, agus Seumas mac Aì-
pheus, agus Taddeus, agus Simon
an Canauiteach,
19 Agus Iudas Ifcariot, an neach
fòs a bhraith eifean : Agus chuaidh
iad do'n tigh.
20 Agus chruinnicheadh an
fluagh a-rìs, ionnas nach raibh è
'n comas doibh uiread agus aran
kheadh.
2 1 Agus air cluinntin fo d'a
chairdibh, thatnig iad amach' a
bhreith air : oir a dubhairt tìad,
Ata fè air mhi-cheill.
22 Agus a dubhairt na Sgrio-
bhuichean a thainig anuas o leru-
falem, Ata Beeifebub aige, agus is
ann tre phrionnfadh nan deamhart
ata fè tilgeadh amach dheamhan.
23 Ainis air dha 'n gairm d'a
ionni'uidh, a dubhairt fè riu ann
an' -j- coi'amhlachdaibh, Cionnas a
dh'lheudas-
f psrabi..hh.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence