Skip to main content

‹‹‹ prev (62) [Page 56][Page 56]

(64) next ››› [Page 58][Page 58]

(63) [Page 57] -
C A I
fhuidhe aìgàite tog'ail na cìfe, a-B'
gus a deir fè i is, Lean mìfe. Agus
air dha-fan cirigh,, lean fè è.
ic .Agus tharladh, air fuidhe <lo
Jofachura bìdh 'n a thighfe, gu'ndo
ihuidh mcYran Phuibliocanach agus
pheacach maraon re lofa, agus r'a
dheifciobluibh : oir bha rnòran ann,
agus lean iad è.
ì-6 Agits 'n uair a chunsaic na
Sgriobhuichean agus na Phairifich
eifean ag ìtheadh maraon re Pui-
bliocanaibh agus re peacachaibh, a
duohairt iad r'a dheifciobluibh, C'ar
fon ata è ag itheadh agus ag òl
raaille re Puibliocanaibh agus re
peacachaibh ?
17 Agùs 'n uair a chuaP Iofa
fo, a dubhairt fè rin, Ni 'm bheil
leum aca-fan ata flàn air an lèigh,
ach aca-fan ata tinn : cha d' thainig
miie a ghairm nam firean, ach nam
peacach chum aithreachais,
i3 Agus bu ghnàth le deifcio-
bluibh Roin, agus nam Phairifeach a
bhi trofg ; agus thainig iad, agus
a dubhairt iiad ris, C'ar fon ata
deifciobuil Eoin, agits n-arri Phairi-
fea.ch re crofgadh, a'ch rii 'm bheil
do. dheifciobuils' a' deanamh tro-
fgaidh ?
19 Agus a dubhairt Iofa riu,
Am bheil clann feomait an fhir-
nuadh-phòfda comafach air troig'
a dlieanamh, 'm feadh a bhitheas
am fear-nuadh-pòfda * 'n am fò-
chair ? am ieadh ata am fear-
nuadh-pòfd' aca maille riu, ni
h eudar leo trofg' a dheanamh:
20 Ach thig na iàithe ann s an
tiubhrar am iear nuadh-pòfda ua-
tha ; anft iìn ni ià'd trofga' fna lai-
thibh fm.
21 Agus cha 'n 'ei' duine fatri
bithadh.'fhuaigheas mìor cìo eadach
nuadh air feàn eadach : no, 'ina
dtìfhkaigtìèas'- buinid*h am mìor- v
nuadh, a chnireadh d'a fionadli
fùas 1 , as an t fean eadach, agus aì'-
tfoear an reuba ni's miòia.
maflle riu. '- >A.h~: lb\,Ue;dutkh.
III.
22 Agus cha chuir duine'aii?
bith fion ùr ann fean + bhuidea-
laibh ; no brifidh am fion nuadh
na buideil, agu's dòirtear am tìon,
agus caillear na b'uid'eil : ach is
coir fion nuadh a chur ann am
buidealaibh nuadha.
23 Agus tharladh, gu'n deach'
fè trid na | gortaibh arbhair air là
na fàbaid', agus thòfaich a dhei-
fciobuil, ag im'eachd dhoibh, ris
na diafaidh arbhair a fpionadh.
24 Agus a dubhairt na Phairi-
fich ris, Fèuch, c'ar fon ata iad
a' deanamh an ni nach 'eil cea-
duicht' air ià na fàbaid' ?
■25 Agus a dubhairt' eifean riu-
Nach do leugh fibhfe riamh ciod
a rinn Daibhidh, 'n uair a bha
uireafbhuidh air, agus è air ocras
è fein agus iadfan a bha mailie
ris?
26 Cionnas a chuaidh fè fteach
do thigh Dhe ann an laithibh A-
biathar an àrd-ihagairt, agus a
dh'ith fè § arain na fiadhnuis, nach
'eil ceaduichte do neach air bith
itheadh, ach do na fagartaibh, a-
gus a thug fè mar an ceudna do'n
dreara a bha maille ris ?
27 Ac;us a dubhairt fè riu,
Dh'òrduicheadh an t fàbaid air fon
an duine, ni h è an duine a'if fon
na fàbaid' :
28 Air an à'bhar fin is Tigh-
earna Mac an duine air an t fàbaid
feia.
C A I B. III.
I "Ta Criofì a ieigheas an du'ni
ai' r àh raibb an lamh ffiea'rata, a-
pji's rh'oran a dk'ea cailìbh eile i
1 1 ag cronuchadh nan fioradà
heo-gblàna, 13 agus a tagkadh
a dkd-akfloì-deug \ 22 if dear-
bhadk aiugidkeachd, agus 'inì-rea-
f.LÌn na biaifpheivie, iad a radh
i'idn raibh cifean a' tilgeadh dkea-
mhan amàch le Beeìfebuh ; 33 a-
gus a' noehdadh co iad a bkr.i*
H f thair,
f h achaibh. § ,aa ! arjn taifbeinta .

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence