Skip to main content

‹‹‹ prev (64) [Page 58][Page 58]

(66) next ››› [Page 60][Page 60]

(65) [Page 59] -
C A I
dh'fheudas SatanSatan a thilgeaJh
amach ?
24 Agus rna bhitheas rioghachd
roinnte 'na h aghaidh fein, cha'n
urradh an rioghachd fin feafamh.
25 Agus rna bhitheas tigh air a
roinn 'rJ à aehaidh fein, clia'n fheud
an tigh ììn feafamh.
26 Agus rna dh' eir'eas Satan
'n a a^haldh iein, aèus gu 'm bi
fè roinnte, ni h eùdar I'e'is fea-
famh, ach 'ta crioch àige.
27 Cha'n urradh neach air bith
dol a fteach do thighduine làidir,
agus airneis a tho'gail leis, mur
ceangail fè 'n duine Jàidir ann toi-
fèach ; agus ann fm creachaidh fè
a thigh.
28 Gu deimhin a deirim ribh,
Gu maithear na h uile pheacaicih
do chioinn nan daoine, aims e;ach
blaifphem' a ìabhras iad :
29 Ach ge b'è labhras blaifphem'
ann aghaidh 'n Spioraid naoimh,
cha'n fhuigh fè maitheanas a
choidhch', ach ata fè ceangailte
thairis chum * breuheamhnais ihior-
ruidh.
30 Air fon gu 'n dubhairt fiad,
Tha fpiorad neo-gh!an aige.
31 Ann iìn thainig a bhràithre
agus a mhàthair, agus air dhoibh
feafamh amuigh, chuir iad fios d'a
ionnfuidh, a' gairm àir.
32 Agusbha 'n fiuagh 'n an fuidhe
m'a th'imchiolì, agus a dubhairt
fiad ris, Fèuch, ata do mhathair
agus do bhràithre amuigh ga d' iar-
raiuh.
33 Agus fhreagair fè iad, ag
radh, Co i ìuo mhàthair, no mo
bhràithre ?
34 Agus fheall fè m' an cuairt
prra-fan a bha 'n an fuidhe m'a
thimchioll, agus a dubhairt fè,
Fcuch mo mhàthair agus mo
bhràithre.
35 Oir ge b'è neach a ni toil
De, , is è im fein mo bhràthair,
B. IV.
agus mo phiuthar, agus mo mha-
thair.
C A I B. IV.
I Parahal a?i t Jìoladoir, agus a
bhri' , 21 'S coir dhuinn Jolus
ar n eh'.ais a phùirieachadb re
muìntìr eile. 26 Parabal an
t'sìlatàfàs ann uaigrìeas, 30 a-
gus a' ghràinne mhuftaird: 39
Ata Criofd a' còfgadh Jìoirm air
a' chukn,
GUS thpfaich è air teagafg a-
j ris làimJi ris an fhairge; a-
gus chruinnicheadh iluagh mor d'ti
lonnfuidh, ionnas gu'n deachaidh
fè fleach do luing, agus ihuidh fc
fa chuan ; agus bha 'n fluagh uile
re taoibh na fairge air tìr.
2 Agus theagaifg c dhoibh moran
do nithibh ann an cofamhlachdaibh,
agus a dubhairt ic riu ann a thea-
g af o">
3 Eifdibh, Fèuch, chuaidh fioia-
dair amach a cuur s.ti:
4 Agus tharladh ag cur an t sìl
da, gu'n do thuit cuid deth re
taoibh an ròid, agus thainig èun-
laith an aidheir, agus dh'tth iad
fiias è.
5 Agus thuit cuid eile dheth
air fearann clochach, far nach raibh
mòr-tha!amh aige, agus air ball
dh'fhàs è fuas, do bhri' nach raibh
doimhne talmhain aige.
6 Ach air do'n ghrein eirigh,
loifp-eadh è : aa;us a chionn nach
o ' o , v
raibh freamh aige,. inearg ie as.
7 Agus thuit cuid eile 'meafg
droighinn, agus dh'fhàs àn drot-
ghionn fuas, agus tliachdfè è, agus
cha d'thug è toradh uaithe.
8 Agus thuit cuid eile air talamh
maith, agus thug è toradh uaithe,
a' fàs fuas agus a J mèudachadh ;
ao;us thug c 'mach, cuid a dheich
u'uead fhichead, agus cuid a thri
fichead uiread, agus cuid a cheud
uiread 's a chuireadb.
9 Agus a dubhairt fè riu. An ti
aig

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence