Skip to main content

‹‹‹ prev (51) [Page 45][Page 45]

(53) next ››› [Page 47][Page 47]

(52) [Page 46] -
M A T
beannuicht' !e m' Athair-fe, feal-
bhuichibh mar oighreachd aìi Rio-
ghachd ata air a deafachadh dhuibh
o leagadh bunaite an domhain :
35 Oir bha mìocrach, agus thug
fìbh dhamhfciadh : bha mi *tart-
rnhor, agus' mug fibh dhamh deoch :
bha mi a'm' choigreach, agus thug
fibh aoidheachd dhamh :
36 Lomnochd, agus dh'eadaich
fibh mi : bha mi eaflan, agus thai-
nig fibh do tn' amharc : bha mi
am piìofun, agus thainig fibh a'm'
ionnfuidh.
37 Ann fm freagraidh na fìrea-
naidh è, ag radh, A Thighearna,
c'uin a chunnairc finn ocrach thu,
agus a bheathaich fmn thu? no
pàiteach, agus a thug fmn deoch
dbuit ?
38 No c'uin a chunnairc finn
a'd' choigreach thu, agus a thug
finn aoidheachd dhuit ? no lom-
uochd, agus a dh'eadaich finn thu ?
39 No c'uin a chunnairc finnea-
fian thu, no am prìofun, agus a
thainig finn a' t ionnfuidh ?
40 Agus freagraidh an Righ a-
gus their fè riu, Gu deimhin a dei-
rim ribh, a mhèud 's gu'n do rinn
fibh ì do h aon do na bràithribh-fe
a's lugha agamfa, rinn fibh dhamh-
fae.
41 Ann fin a deir fè mar an
ceudna riu-faa air an làimh chli,
Im'ichibh uam, a fhluagh mal-
luichte, dh'ionnfuidh anteine fhior-
ruidh, a dh'ull'uicheadh do'n dia-
bhol agus d'a ainglibh :
42 Oir bha mi ocrach, agus cha
d'thug fibh dharnh biadh: bha mi
pàiteach, agus cha d'thug fibh
dhamh deoch :
43 Bha mi a'm' choigreach, a-
gus cha d'thug fibh aoidheachd
uhamh: lomnochd, agus cha d'ea-
tiaich fibh mi : ea-flan, agus am
prìofun, agns cha d'thainig iìbh a
m' amharc.
* ktmhmr. f Iiichd riaghluldhi
H A.
44 Ann fin freagraidh iadfaa
mar an ceudna è, ag radh, A Thi-
ghearna, c'uin a chunnairc finne thu
ocrach, no pàheach, no d'choi-
greach, no lomnochd, no eaflan, no'
am prìofun, agus nach d'rinn finn
frithealadh dhuit ?
45 Ann iìn freagraidh eifean
iad, ag radh, Gu deimhin a dei-
rim ribh, a mhèud 's nach d'rinn
fibh P do'n neach a's lugha dhiabh
fo, cha d'rinn fibh dhamh-fa è.
46 Agus im'ichidh iad-farchum
peanais lhiorruidh; ach na iìrea-
naidh chum na beatha mairthea-
naich.
C A I B. XXVI.
Far am bkuil air qn cur Jìos, .1 co-
mhairle agus ceannairc nan uach-
daran ann agkaidh Ckriofd : 6 ata
hean ag ungadh a chinn : 14 Iu-
das 'g a reic'. 1 7 /lta Criofd ag
iikeadb na càifg' : 26 ag òrdu-
ckadh a Jhuipeir naomha : 36 a'
deanamh urnuigh fa ghàradh :
47 /Igus air dka bki air a bhratk'
le poig, 'ta fè air a thabhairt
chumCaiaphas, 69 agus aìr àich-
jheunadh le Peadar.
AGUS tharladh,'nuair a chrìoch-
naich Iofa na briathra fìn
uile, gu 'n dubhairt fè r'a dheifcio-
bluibh,
2 Ata f hios agaibh gu 'm bhuil
a' chàifg 'n diaigh dà laethe, agus
ata Mac an duine air a bhrath'
chum a cheufaidh.
3 Ann fin chruinnich uachdarain
nan fagart, agus na fgriobhuichean,
agus \ feanoiridh a' phobuill, gu
taila an àrd-ftagairt, d'an goirthear
Caiaphas,
4 Agus ghabh iàd comhairìe le
ckcile chum 'lofa a ghlacadh le feali,
agas a chur gu bàs.
5 Ach a dubhairt fiad, Na dea-
namaid è fan fheift v air eagal gu
'm bi buaireas a' meaig a' phobuiil.
6 Agus

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence