Skip to main content

‹‹‹ prev (50) [Page 44][Page 44]

(52) next ››› [Page 46][Page 46]

(51) [Page 45] -
C A I B.
14 Oir is cofmhuil rioghachd
ttèimh' re duine a' dol air choi-
grich, neach a ghoir a fheirbhifich
fein, agus thug fè dhoibh a mhaoin
';z an làimh :
1 5 Agus do h aon diubh thug
fè cuig talanna, agus do neach
eile a dhà, agus do neach eile a
h aon ; do gach aon fa leth a
reir a * neirt, agus air ball ghabh
ie a thurus.
16 Agus dh'imicheifean a fhuair
na cuig talanna, agus rinn fè cean-
nuigheachd leo, agm bhuannuich
fè cuig talanna eile.
17 Agus mar an cendna eifean
a fhuair a dhà, bhuannuich è dias
eile.
18 Ach an ti a fhuair a h aon,
aìr dha im'eachd chladhaich è fan
talamh, agus dh'fholaich fè air-
giod a mhaighifdir.
19 Taireis aimfir f hada thainig
Tighearna nan feirbhifeach ud,
agus rinn fc cunntas riu.
20 Agus thainig eii'ean a f huair
na cuig talanna, agus thug è ìeis
cuig talanna eile, ag radh, A Thi-
ghearna, thug thn dhamh-fa cuig
talanna : fèuch, bhuannnich mi
cuisr talanna eile thnilleadh orra.
o
2 1 Agus a dubhairt a Thi-
ghearna ris, Is maith, a dheadh
iheirbhifich fhìrinneich ; bha thufa
f ìrinneach ann am beagan, cuiridh
mife os cionn mhòrain thu : rach-
fa fteach ann an aoibhneas do Thi-
ghearna. '
22 Agus air teachd dha-fin a
fhuairandà thalann, adubhairt fè,
A Thighearna, thug thu dhamh-
f.i dà thalann : fènch, bhuannuich
rni dà thtdann eile thuilleadh orra.
23 A dubhairt a Thighearna
ris, 'S maith, a deadh iheirbhifich
f hìrinneich ; bha thuta f trinnsach
ann am bea^an do nithibh, cuiridh
mife os cionn mòrain do nithibh
thu: rach-fa fteach ann an aoibh-
neas do Thighearna.
* chcmais. j b' aitlme dham b.
XXV.
24 Ach aìr teachd dha-fan a
fhuair an aon talann a dubhairE
fè, A Thighearna, \ bha f hios a-
gam gur duine cruaidh thu, a
bhuaineas fan àite nach do chuir
thu, agus a thionalas, fan ionad
ann s nach do fgaoil thu :
25 Agus air dhamh bhi fui' ea-
gal, chuaidh mi agus dh'fholaich
mi do thalann fan ralatnh : fèuch,
fin agad do chuid fein.
26 Air freagairt d'a Thighearna
a dubhairt fè ris, A fheirbhifich.
uilc agus leifg, bha f hios agad gu
buainimfe fan àite ann snach do
chuir mi, agus gu tionalam as aa
ionad ann s nach do fgaoil mi ;
27 Bu chòir duit uime fm m'air-
giod a thabhairt do'n luchd ma-
Iairt, agus air dhamh teachd ghei-
bhmn mo chuid fein maille r'a
% riadh.
28 Buinibh naithe uime fm an
talann, agus thugaibh dha-fan è,
aig am bhuil na deich talanca.
29 (Oir do gach neach aig am
bheil bheirthear, agus bithidh aige
gu pailt' : ach uaithe-fìn aig nach
bheil, bheirthear eadhon a' ni fin
ata aige.)
30 Agus tilgibhs' an feirbhifeach
mi-tharbhach fin do dhorchadas
iomallach : ann fin bithidh gul a-
gus gìofgan fhiacall.
31 An uair a thig Mac an duine
ann a ghlòir fein, agus na h aingil
naomha uile maille rts, ann fia
fnidhtdh fè air caithir rioghail a
ghloire.
32 Aguscruinnichear 'nalàthai!-
fin na h uile chinnich ; agus fga-
raidh fè iad o chèile, amhuil a |j iga-
ras buachaill' a chaoirich o na ga-
bhruibh : •
33 Agus cuiridh fè na caoirìch
air a dheis, ach na gabhair air a
làimh chlì.
34 Ann fui a deir anRigh riu-fan
air a dheis, Thigibh, a fhluagh ata
bennnuicht'
\ phifeach. || thearbaidhcas.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence