Skip to main content

‹‹‹ prev (48) [Page 42][Page 42]

(50) next ››› [Page 44][Page 44]

(49) [Page 43] -
C A I Bi'
bhsìr cìoeh uatha ànn fnalaithibh
fin.
20 Ach guidhibhfe gun bhuc
teicheadh a bhi fa gheamhradh,
110 air an t fàbaid :
21 Oir ann fan àm fin bithidh
àmhghar mòr ann, amhail nach
raibh ann o ihùs an domhaia gus
anois', agus nach mò a bhltheas a
choidhch'.
' 22 Agus mur biodh na làithe
fia air an giorrachadh, ni 'm biodh
feoil fam bith air a tearnadh : àch
air fon nan daoine taghta bithidh
na làithe ud air an giorrachadh.
23 Ann fin ma deir aon duine
ribh, Fè'uch, ata Criofd ann fo,
no ann ffid : na creidibh <?.
24 Oir eir'idh Criofdanna brèige,
agus fàidhean breige, agtt's ni fiad
comharthaidh agus miorbhuile mò-
ra, ionrias gu mealiadh fiad (nam
feudadh è bi) na daoine taghta
fein.
25 Fèuch, dh'innis mi dhuibh
e roi'-laimh.
26 Uime fin ma deir fiad ribh,
Fèuch, ata fè fan fhàfach, na
rachaibh amach : fèuch, ata fs
fna feomraichibh uaigneach, na
creidibhy?/?.
27 Oir a reir mar a thig an deala-
nach o'n àird an ear, agus a dheal-
ruicheas i gus an àird an iar; mar'
fin mar an ceudna bhitheas teachd
Mhic an duine.
28 Oir ge b'è ball am bi a'
* chairbh, isann an fin a chruinai-
chearna h idluireàri.
29 Air ball ann diaigh triobloid
rian iàìth' ud, dorchuichear a'
ghrian, agus ni 'n tabhair a' ghea-
fàch a folus, agas tuitidh na reulta
o neamh, agus bithidh cumhachda
naa neamha air an crathadh.
30 Agus ann fin foiilfichear
comharth' Mhic an duine ann
hèamh : agusann fin n'i uiìe threibhe
sia talmhaia bròn, agus chi fiad
M.ic an duine a' teachd air nè
* c'nlòfach.
XXIV.
laibh nèimh', le cumhachd àgu'a
glòir ro-mhòir.
3 1 Agus cuirfìdh fè 'mach Aingil
le fuaim mhòir na galltruimp, a=
gus cruinnichidh fiad a fhluagh
taght' o na ceithir gaothaibh, o
leith-iomall nèimhe gus an leith-
iomall eiie.
32 Ach fòghlomuibli cofamh-
lachd o'n chrannfhìge: an uair a
bhitheas a' gheug anoife maoth, a-
gus a dh'fhàfàs a duilieach, aith-
nichidh fibh gur fogus an famhra' :
33 Agus mar an ceudna, an uair
a chi fibhfe na nithe-fe uile, biodli
fios agaibh gu bhuil fè am fogns
eadhon aig na dorikibh.
34 Gu deimhin a deirim ribh,
Nach d'the d an ginealach fo fein
thart', gus an tachair na nithe-fe
ùile.
3$ Theid neamh agus talamh
thart', ach ni 'n d'theid mo bhria-
thra-fa thart' a choidhch'.
36 Ach ni 'm bhuil fios an là
no na h uaire ud aig duin' air
bith, no f'òs aig ainglibh Nèimh',
ach aig m' Athairs' amhàin.
37 A.ch amhail.7 bha Iàithe Naoi 9
is mar fin mar an ceudna a bhi-
theas teachd Mhic an duine.
38 Oir mar a bha iad ann fna
laithibh roi' 'n tuil, ag itheadh a-
gus ag 65, a' pòfadh agus a' ta-
bhairt am pòfadh, gus an là an
deachuidh Naoi a fieach fan àirc j
39 Agus ni 'n raibh fhios aca
gus an d'thainig an tuil, agns an do
thog fi lè iad ui% is mar fin mar
an ceudna a bhitheas teachd Mhic
an duiae.
40 Ann fin bithidh dias air a'
mhach-thir, gabhar fear aca, agus
fàgfar am fear eile.
41 Eithidh dias bhan a' + mei=
leadh ann fa mhuileann, gabhar
a h aon aca, agus fàgfar % an aon
eile.
42 Uime fin deanuibhfe faire, òir
m
f Mealh'i \ an £ eiie.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence