Skip to main content

‹‹‹ prev (49) [Page 43][Page 43]

(51) next ››› [Page 45][Page 45]

(50) [Page 44] -
M A T
nl 'm bhuil f hios agaibh cia an
uair an d'thig bhur Tighearna.
43 Ach biodh fhios fo agaibh,
nam b'f hiofrach fear an tighe cia
an uair an d'thigeadh an gaduich',
gu 'h deanadh fe faire, agus cha
'n f hulaingeadh è gu 'm brisfeadh
a thigh trìd.
44 Uime fin lithibhfe ullamh
mar an ceudna : oir is ann fan uair
llach faoil fibh, a thig Mac an duine.
45 Co è ma feadh a 'ta 'n a òg-
laoch f ìrinneach agus glic, neach
a chuir a Thighearna os cionn a
mhuintir, a thabhairt bìdh dhoibh
'n a àm fein ?
46 'S beannuicht' an t òglaoch
ud, neach a gheibh a Thighearna
re àm dha teachd, a' deanamh mar
fin.
47 Gu deimhin a deirim ribh,
gu 'n cuir fè è os cionn a mhaoin
gu h iomlan.
48 Ach ma deir an droch
fbeirbhifeach ud 'n a chroidhe, A-
ta mo Thighearna cur dàil ann a
fheachd,
49 Agns ma thòfaicheas è aìr
a choi'-fheirbhifich a bhualadh, a-
gus air itheadh agus òl maille re
ìuchd-meifge :
50 Thig Tighearna an òglaoich
ud ann an là nach bhuil fùil aige
ris, agus ann an uair nach fics da ;
51 Agus gearraidh iè 'n a bìdoi-
dibh è, agusbheirfè a chuibhrionn
da maille re luchd an fhuar-chrà-
bhaidh ; ann fin bithidh gul agus
gìofgan fhiacàll.
C A l B. XXV.
Far am bhuil againn, 1 parabal
nan deìch oighean, 14 slgus nan
talanna : 3 t rhctr an ceudna mìn-
innfeadh mu'n bhreithcamhnas
dheirecuinach.
ANN fin * birhidh rioghachd
. Nèimhe cofmhuil re deich òi-
ghibh, a thug leo an \ lòchrain, a-
* Samhluicliear rioghachJ nèimh'.
j) lijin iìad dùlal uilf, agiK choidil fnd.
H A.
gus a chuaidh amach ann co'-dhaii
an f hir-nuadh*phòfda.
2 Agus bha cuigear dhiubh glic,
agus cuigear aimideach.
3 Thug iadfan a bha aimideach
an lòchrain leo, ach ni'n d'thug
fiad ola Jeo.
4 Ach iadfm a bha glic thug
fiad ola.leo 'n an foithichibh maille
r' an lòchranaibh.
5 Agus air deanamh moille do'rt
fhear-nuadh-phòfda, || thuit clò
codail orr' uile, agus fuain.
6 Ach ann fa mheadhon oidhche
rinneadh glaodh, Fèuch, ata 'm
fear-nuadh pòfda ag teachd, fa-
chaibh amach d'a choinniuchadh,
7 Ann fin dh'eirich na h òi-
ffhean ud uile, a?us dheafuich
fiad an lòchrain.
8 Agus a dubhairt na h òighean
aimideach riu-fan a bha glic, Ta-
bhruibh dhuinne cuid do bhur n ola,
oir ata ar lòchrain air dol as.
9 Ach fhreagair iadfan a bha
glic, ag radh, Ni h eadh ; § ai-r
eagal nach bi na leòir ann dhuinn
fein agus dhuibhfe : ach gu ma
fearr libh dol a chum an luchd-
reice r , apus ceannuichibh dhuibh
o
fein.
10 Agus am feadh a bha fiad
ag dol a cheannach', thainig am
fear-nuadh-pòfda, agus chuaidh
iadfan a bha ullamh a fteach leis
chum a' phòfaidh, agus dhrui-
deadh an dorus.
1 1 Agus 'n a dhiaigh fin thainig
na h òighean eile, ag radh, A
Thighearna, a Thighearna, fofgail
dhuinne.
12 Ach air freapairt dha-fan a
dubhairt iè, G\x deimhin a deirim
ribh, nach ohuil eòlas agam oirbh.
1 3 Deanaibh faire air an àdhbhar
fin, do bhri' nach aithne dhuibh an
là no an uair, air an d'thig Mac
an duine.
14 Oir
f limpuidh.
§ 'ni freafdsL

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence