Skip to main content

‹‹‹ prev (47) [Page 41][Page 41]

(49) next ››› [Page 43][Page 43]

(48) [Page 42] -
■M A T
a b'àill leam do chlann a chruùi-
neachadh r'a cheiìe mar a chruin-
nicheas cearc a h eòin fuidh fgia-
thaibh, agus cha b'àill leibh !
38 Fèuch, fàgar bhur tigh
aguibh 'n a fhàfach.
39 Oir a deirimfe ribh, nach
fhaic fibh mife o fo fuas, gus an
ribair fibh, 'S beannuicht'an Ti a
thig ann ainm an Tighearna.
C A I B. XXIV.
I Slta Criofd ag innfeadh roimh-
laimh fgrics lerufalem : 3 cr eud
iad agus cia mor na triobloididh
a-bhitheas roimke Jìn : 29 comh-
arthaidh a theachd git breitheamb-
nas : 36 agus air fon gu '«
bhuil an là fm foluicht' oimne,
. 42 bu choir dhuinn mar dheadh-
Jheirbhifich faire a dheanamh,
le fuil a bhi againn gach uils
vihionaià re teachd ar ma'ighifdir .
GUS air fàgail an teampuill
do lofa, dh'imthich fè ; a-
gus thainig a dheifciobuil d'a ionn-
fuidh, a nochdfadh dhà aitreabh
an teampuill.
2 Agus a dubhairt Iofa riu,
Nach faic fibh iad fo uile? gu
fìrinneach a deirimfe ribh, Nach
fùgar cloch air muin cloicli' ann
fo, nach tilgear fios.
3 Agus air fuidh' dha air fliabh
naa oiuidh', thainig a dheifciobuil
d'a ionnfuidh * os ìoial, ag radh,
Innis dhuinne, c'uin a thig na
nithe-fe gu crìcb P agus creud
è comharth' do theachd-fa, agus
dheìreadh an t faoghail ?
4 Agus fhreagair lofa, agus.
a. dubhairt fè riu, 1 hugaibh an aire
nach meall aon neach fibh.
5 Oir thig mòran a' m' ainmfe,
ac radh, Is mife Criofd : arns
meallaidh fiad moran.
6 Agus cluinniJh fibh coguidh,
agus f tuairifgeul cogaidh : thu-
gaibh an aire nach bi fibh fui'
bhuaireadh : oir is eifrin do na
i!f ann uaignUheas.
f iomradh.
H A.
nithibh-fe uile i teaehd ga crjch,
ach ni 'm bhuil an deireadh ann
fòs.
7 Oir eir'idh cinneach ann a»
ghaidh cinnich, agus riogbachd
ann agaidh rioghachd : agus bithidh
gorta agus plàigheanna agus crioth-
anna talmhain am mòran a dh'àitibh >
S Agus ni bhuii ionnta fo uile
ach toifeach amhghara.
9 Ann fin bheir fiad thairis fibh
chum triobloid. agus marbhaidhiad
fibh : agusbithidh fuath aig gach
uik chinneach dhuibh air fgà'
m' ainmfe.
10 Agus ann fin gheibh mòran
oilbheum, agus brathaidh iad a
chèile, agus bithidh fuath aca d'a
cheile.
1 1 Agus eir'idh mòran a
dh'fhàidhibh breige, agus meal-
luidh fiad mòran.
1 2 Agus do bhri' gu'm bi an ea-
coir airamèudachadh, fuaruichidh
gràdh mhòrain.
13 Ach ge b'e bhitheas feaf-
mhach chum na crìch', 's è fo a
fhlànuichear.
14 Agus bithidh foifgeul fo na
rioghachd air a fhearmonach' air
feadh an domhain uile, mar fhia'-
nuisdo na huile chìnneachaibh, a-
gus ann fm thig an deireadh.
15 Air an àdhbhar fin an tann
do chi fibhfe gràineaìachd an leir-
fgrios, air an do labhair Danìel am
fàidh. 'n a i'eafamh ann fan ionad
napmha; (ttiigeadh an tialeughas)
16 Ann iìn teicheadh iadfan, a
'ta ann tìr Iudea, chum nam
beann.
17 An ti a 'fa air mullach an
tighe, na d'thigeadh è anuas a
thabhairt ni fam bith leis as a thigh :
18 Agus an ti a 'ta air a' mhach-
f hir, na pilleadh è aìr ais a thog-
bhail eaduich. /<?//.
19 Agus is an-aoibhinn do na
■mnai'bh torrcha 3 agus dhoibhfin a
bheir .
| tachairt,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence