Skip to main content

‹‹‹ prev (19) [Page 13][Page 13]

(21) next ››› [Page 15][Page 15]

(20) [Page 14] -
M A T H A.
thaobh, agus bhean fi re ioraall
cadaich.
21 Oir a dubhairt fi innte fein,
Ma bheanas mi ach re eadach,
bithidh mi flàn.
22 Ach air tionndadh do Iofa
m'an cnairt, chunnairc fè i, agus a
dubhairt fè, Inghean, biodh agad
deadh mhifneach ; fhlànuich do
chreidimh thu. Agus bha a' bhean
fiàn o'n uair fin amach)
23 Agus an uair do thainig
lofa gu tigh an Uachdarain, a-
gus a chunnairc fò an luchd ciuil,
agus a' chuideachd a' deanamh
Soirm bhrbin,
24 A dubhairt fè riu, Im'ichibh
romhaibh, oir ni 'm bhuil an
*nìonag marbh, ach 'n a codal.
Agus rinn iad gàire le fanoid ris.
25 Ach an uair a chuireadh a'
chuideachd amach, chnaidh fè a
fìeach, agus rug fè air làimh uirre,
agus dh'eirich an nìonag.
26 Agus chuaidh iomradh fìn
amach air feadh na talmhain fin
uile.
27 Agus an uair a dh'imich
lofa as fin, Iean dias dhall è, ag
eigheach, agus ag radh, A Mhic
Dhaibhi, dean tròcair oirn-ne.
28 Agus an uair a thainig fè a
fteach do'n tigh, thainig na doill
d'a ionnfuidh : agus a deir Iofa
riu, Am bhuil fibh a' creidfin gur
comafach mife fo a dheanamh ì A
dubhairt fiad ris, Ata, a Thi-
ghearna.
29 Ann fm bhean fè r' an fùi-
libh, ag radh, Biodh dhuibh do
reir bhur creidimh.
30 Agus dh'fhofgladh an fùile,
agus bhagair Iofa gu geur iad, ag
radh, Faicibh nach fuigh neach
air bith fios air fo :
31 Ach air imtheachd dhoibh
amach, fgaoil iad a chliù-ian air
ieadh na dùcha fin uile.
* cailitv
32 Agus ag dol dhoibhfin a-
mach, fèuch, thug iad d'a ionn-
fuidh duine balbh ann an raibh
diabhol.
33 Agus taireis do'n diabhol a
bhi air a thilgeadh amach, labhair
am balbhan : agus ghabh ion-
gantas am pobull, ag radh, Ni 'm
facas a' leithid fo ann Ifrael
riamh.
34 Ach a dubhairt na Phai-
rifìch, Tre phrionnfa nan deamhan
ata fè ag tilgeadh amach dhea-
mhan.
35 Agus do ghabh Iofa ma
chuairt nan uile \ chaithreacha a-
gus bhailte, a' teagafg 'a an fiona-
gcgaibh, agus a' fearmonachadh
ìbiigeil na rioghachd, agus a' flà-
nuchadh gach uile eaflaint, agus
ea-cail a' meafg a' phobuill.
36 Ach an uair a chunnairc fè
an fluagh, ghabh fè truas mòr
dhiubh, air ion gn'n raibh iad air
fannuchadh, agus air an fcapadh
cheile, mar chaoraich aig nach
bhuil buachaill'.
37 Ann fin a deir fè r'a dhei-
fciobluibh, Gu deimhin is mòr am
foghmhar, ach is tearc an Juchd
oibre.
38 Uime fin guidhibhfe air
Tighearna an fhoghmhaire, luchd
oibre chur amach chum fhogh-
mhaire fein.
C A I B. X.
1 'Ta Criofd ag cur amacb a dhà
jìpfìol deug, a y ioirt cumhachd
dhoibh miurbhuile a dheanamh, 5
a'toirt orduigh dhoibh, agus 'gan
teagafg, 16 a' toirt folais doibb
ann aghaidh geir-leanmhuin, 40
agus a' gealtuin beannachadh
do'n droing a ghabhas riu.
GUS air gairm a dhà dhei-
fciobui deug d'a ionnfuidh,
thug fè cumhachd dhoibh ann a-
ghaidh nan ipiorad neamhghlan,
d'an
* bhailtc mòr agus bcae.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence