Skip to main content

‹‹‹ prev (18) [Page 12][Page 12]

(20) next ››› [Page 14][Page 14]

(19) [Page 13] -
C A I
kmnfiridh duinc air an raibh am
pairilis, 'n a luidhe air leabaidh :
agus an uair a chnnnairc Ioia an
creidimh, a dubhairt fè re fear
na pairilis, Biodh agad deadh
mhiiheach, a mhic, ata do phea-
caidh air arn maicheadh dhuit.
3 Agusfcuch, a dubhai'rtdream
àraidh do na fcriobhuichibh ionn-
ta fein, Ata am fear fo a' labhairt
blaifpheimè.
4 Agus air do Iofa an fmuaìn-
tidh fhaicfin, a dubhairt fè, Creud
fa *m bhuil fibh a' fmuainteachadh
uilc ann bhur croidhibh ?
5 Oir cia is ufadh a radh, Ataid
do pheacaidh air am mauheadh
dhuit? no a radh, Eirich agus
im'ich ?
6 Ach a chum gu'm bi fios a-
gaibh gu bhuil cumhachd aig Mac
an duine peacaidh a mhaitheadh
air an talamh, (a deir fè ann iin
re fear na pairilis) Eirich, tog do
leabaidh, agus im'ich do d'thigh.
7 Agus air eirigh dhòfan,
chuaidh fè d'a thigh fein.
8 Ach an uair a chunnairc am
pobull fìn, ghabh iongantas iad,
agus thug iad glòir do Dhia, a
thug a leithid fin a chumhachd
do dhaoinibh.
9 Agus ag dol do lofa as an
àite fin, chunnairc fè duine 'n a
fhuidhe aig bòrd na clfe, d'am
b'ainm Matha ; agus a dubhairt
fè ris, Lean milè. Agus air eirigh
dha, lèan fè è.
io Agus tharladh, air fwidhe do
Iofa aig biadh fan tigh, fcuch,
thainig mòran phubliocanach a-
gus pheacach, agus fhuidh iad
fios maille ris-fin agus r'a dhei-
fciobJuibh.
1 1 Agus an uair a chunnairc
na Phahifich fin, a dubhair.t fiad
r'a dheifciobluibh, Creud fa'n i-
theann bhur maighifdir-fe maille
re publiocanaibh agus peacai-
chibh ?
B. IX.
12 Ach an uaìr a chual' Iofa
fo, a dubhairt fò riu, Ni h ann
aig a' mhuintir ata flàn ata feum
air an lèigh, ach aig a' mhuintir
ata eaflan.
13 Ach im'ichibh agus fògh-
lomaibh creud is ciall da fo,
Tròcair is àiil leam, agus cha 'n
iodhbairt : oir ni 'n d' thainig mife
, a ghairm nam fireanach, ach nam
peacach chum aithreachais.
14 Ann fin thainig deifciobuil
Eoin d'a ionnfuidh, agradh, Creud
fa 'm bhuil finne agus na Phai-
rifich a' trofg gu minic, ach ni
'm bhuil do dheifciobuiJs'a' trofg ?
15 Agus a dubhairt Iofa riu,
Am feudar le cloinn feomair an
* f hir-nuadh-phòfda bhi brònach,
am feadh a bhitheas am fear-
nuadh-pòfda 'n am fochair ? Ach
tliig na làith' ann an tiubhrar am
fear-nuadh-pòfda uatha, agus ann
fin nì fiad trofgadh.
16 Agus ni 'n cuir duine fam
bith mìor do eadach nuadh air
fean eadach : oir buinidh an ni a
chuireadh d'a lionadh fuas as an
eadach, agus nithear \ am brifeadh
ni is meaia.
17 Ni mò a chuireas daoine fion
nuadh ann an fean bhuideilibh : no
brifear na buideil, agus doirtear
am fion, agus caillear na buideil :
ach cuiridh fiad fion nuadh am
buideilibh nuadha, agus bithidh
fiad araon flàn.
18 Air dlia bhi a' Jabhairt na
nithe-fe riu, fèuch, do thainig
uachdaran àraidh, agus thug i'e
onoir dhò, ag radh, Phuair m'in-
ghean bàs air ball : ach thig-fc
agus cuir do làmh uirre, agus bi-
tlndli fi beo.
19 Agus air eirigh do Iofa,
lean fè feiri agus a dlieifciobuil è.
(20 Agus fèuch, do thainig
bean, air an raibh dòrtadh fola rè
àha. bhìiadhna dheug, air a chùl-
thaobh,
* f hir na bainnfe, \ an rciibadh.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence