Skip to main content

‹‹‹ prev (20) [Page 14][Page 14]

(22) next ››› [Page 16][Page 16]

(21) [Page 15] -
C A I
d'an tUgeadh amach, agus a fhlà-
nuchadh gach gnè ea-flaint, agus
gach gnè ea-cail.
2 Agus is iad fo ainmeana an dà
Apftol deug ; an ceud duine dkiubh y
Simon d'an goirthear Peadar, agus
Aindreas a bhràthair, Seumas mac
Shebedee, agus Eoin a bhràthair,
3 Philip agus Bartolomeu, To-
mas, agus Matha am Publioca-
nach, Seumas mac Alpheus, agus
Lebeus d'an co'-ainm Taddeus,
4 Simon an Cananiteach, agus
ludas Ifcariot, an ti fòs a bhraith
eifean.
5 Do chuir Iofa an dà-fhear-
dheug fo amach, a' tabhairt àithne
dhoibh, ag radh, Na gabhaibh gu
flighe nan Cinneach, agus na ra-
chaibh a fteach dh'aon bhaile a
bhuineas do na Samaritanich.
6 Ach gu ma fearr libh dol
dh' ionnfuidh caoraich chaillte
thigh' Ifrael.
7 Agus air imtheachd dhuibh,
fearmonuichibh, ag radh, Ata rio-
ghachd nèimh' am fogufg.
8 Leighifibh an droing ata
tinn, glanuibh na lobhair, dùi-
fgibh na mairbh, tilgibh amach
na deamhain : a nafgaidh fhuair
fibh, a nafgaidh thugaibh uaibh.
9 Na fòlairibh òr, no airgiod,
no umha ann bhur fporanaibh :
io No tnàla chum bhur turais,
no dà chòta, no brògan, no
bataidh: (oir is nu am fear oibre
a bhiadh).
1 1 Agus ge b'è air bith caithir
no baile an d'theid fibh a fteach,
feòraichibh cia ata 'n a dheadh ai-
ridh innte; agus fanaibh ann fin
no gu 'm fàg tìbh an t àite fìn.
12 Agus air dol a fteaeh do
thighdhuibh, beannuichibh dhò.
1 3 Agus ma's fiu an tigh fm <?,
thigeadhbhur fiothchaint air ; ach
mar fiu, piileadh bhur fioth-
chaint chugaibh fein a-rìs.
[4 Agus ge b'è neach nach
B. X.
gabh ribhfe, agus nach eìfd bliur
briathra : air dol amach as aa
tigh, no as a 1 bhaile fm dhuibh,
crathaibh dhibh Juflach bhur cos.
15 Gu deimhin a deirim ribh,
gur fo-iomcharadh a bhitheas ftaid
fearainn Shoduim agus Ghomorra-,
ann la a' bhreitheamhnuis, na ftaid
a' bhaile fin.
16 Fèuch, cuirimfe fibhs' amach
mar < haoraich a' meafg mhadradh
allta : air an àdhbhar fin bithibhfe
giic mar na naithreacha, agus
neimh-chronail mar na colmain.
17 Ach bithibh air bhur faicill
o dhaoinibh, oir bheir iad ann
làimh fibh do chomhairlibh, agus
fgiùrsfuidh iad fibh 'n an Sionago-
guibh.
18 Agus bheirthear fibh ann
làthair Uachdarain agus righridh,
air mo fgàthfa, mar f hia'nais 'n aa
aghaidh-fin agus nan Geintileach.
19 Ach an uair a bheir iad
ann làimh fibh, na biodh è 'n a ro-
chàs oirbh cionnas no creud a la-
bhras fibh, oir bheirthear dhuibh
fan uair fin fein an ni a labhras
fibh.
20 Oir cha fibhfe a labhras,
ach Spiorad bhur n Athar fein a
labhras ionnaibh.
21 Agus bheir am bràthair a
bhràthair fein fuas chum bàis, a-
gus an t athtùr a' mac : agus
eir'idh a' chlann ann aghaidh am
parantaidh, agus bheir iad fainear
gu cuirthear chum bàis iad.
22 Agus bithidh fuath aig gach
uile dhaoinibh dhuibh air fon
m'ainmfe : ach ge b'è bhuanaicheas
gus a' chrìch, 's è fo a fhlànui-
chear.
23 Agus an uair a nt iad geur-
leanmhuin oirbh fa bhaile fo, teì-
' chibh gu baile eile : oir gu det-
mhin a deirim ribh, Nach imthich
fibh timchioll bhailte Ifrael mun
d'thig Mac an duine,
24 Ni

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence