Skip to main content

‹‹‹ prev (8) [Page 2][Page 2]

(10) next ››› [Page 4][Page 4]

(9) [Page 3] -
C A I
ÒJi'fhò'luim fè gu dichiollach o na
draoithibh.
17 Ann fm choi'-lionadh an ni
a labhradh le Ieremias am fàidh,
ag radh,
18 Do chualas guth ann Rama,
caoiagus gul agus brdn ro-mhdr, Ra-
chei ag caoineadh a cloitìne, agus
nior b'àìll lè fòlas a ghabhail,
chionn nach bheiì iad beo.
19 Ach an t ànn a fhuair Io-
raith bàs, fèuch, nochdadh Aingeal
an Tighearna am bruadar do lo-
ìeph fan Eipht,
20 Ag radh, Eirich, agus gabh
an leanabh dg agus a mhàthair, a-
gus im'ich gu. talamh Ifrael : oir
fhuair an dream a bha 'g iarraidh
ànina ah leiriibh bàs.
21 Agus dh'eirich eifean, agus
ghabh fè an leanabh agus a mhà-
thair d'a ionnfuidh, agus thainig
iè gu talamh Ifrael.
• 22 Ach an uair do chuala fè Ar-
chelaus a bhi 'na righ ann tìr Iuda
ànn ionad loraith athar, bha eagal
air dol innte fin : ach, air faghail
d'a rabhaidh o Dhiaam bruadar, do
iompaidh fè gu criochaibh na Ga-
lilee :
23 Agus thainig fè agus ghabh
-fe comhnuidh am baile d'an goir-
thear Nafaret, do chum gu coi'-
lionadh an ni a dubhradh leis na
fàidhibh, Gu goirthear Nàiardha
dheth.
C A I B. III.
Teag-ajg agus caitheamh-beatha Eoin
Bhaijde : 13 neach leìs 'n do bhaij-
dcadh lofa Criofd.
f\ GliS ann fna laithibh fin do
/\ thainig Eoin Biiide, a' fear-
monach' am fàfach thìr Iuda,
2 Agus ag radh, Deanuibh ai-
threa:has : oir atarioghachd nèimh'
am fo?ufo;.
3 Oir ìs e fo an ti ud mu 'n do
labhair Efaias am fàidh, ag radh,
Gut'a an ti a ghlaodhas ann fan
fhàfach, Ull'wiciiibh flighe an Ti-
B. III,
ghearna, deanaihh a * cheimeana
dìreach.
4 Agus is i culaidh a bha air
Eoin eadach air a dheanamh do
fhionna chàmhail, agus crios lea-
thair timchioll a lealraldh ; agus
is fè bu bhiadh dhò locuift agus
mil fhiadhaich,-
5 Do phuaidh Hierufalem amach
d'a ionnfuidh an t ann fin agus Iudea
uile, agus luchd àiteach' na dùthcha
timchioli lordain uile,
6 Agus bha iad air am baifde'
ìeifm ann Iordan, ag aidmhil am
peacaidh.
7 Ach an uaii" a chunnairc fè
mdran do na Phairifichibh, agus da
na Saddufaichibh ag teachd chuin
a bhaifde-fin, a dubhairt fè riu, A
fhioi nan naithreacha nimhe, co a
thug rabhadh dhuibhfe teiche' o
'n f heirg ata ag teachd ?
8 Air an àdhbhar fin thugaibh
amach toradh iomchu'idh do'n ai-
threachas.
9 Agus na fmuainibh a radh %n-
naibh fein, Ata Abraham 'n aathair
againn: oir a deirim ribh, gur coma-
fach Dia air clann a thogbhail
iuas dh'Abraham do na clochaibh
iin.
10 Agus anois ata an tuadh air a
cur re freamh nan crann ; air an àdh-
bhar fin, ge b'è crann nach toir
amach toradh maith, gearthar è,
agus tilgear fan teine è.
1 1 Gu deimhin ataimfe 'g ar
baifteadh le h uifge chum aithrea-
chais ; ach an ti a chig a' m'
dhìaigh, is cumhachdaich è na mi,
agus ni 'm fia mife a bhròga iom-
char : baiftidh eifean leis an Spio-
rad Naomh, agus le teine fibh.
12 Aig am bheii f fhafcain-
neadh 'n a làimh, agus glanaidh
fè gu ro-bhaiìeach ùriar bualaidh,
agus cruinnichidh fè a chrui'neachd
d'a gharnail ; ach ioiìglidh fè a'
moll le teine nach feudar a mhù-
chadh.
A 2 T3 Thai>
* chafani f a gbait.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence