Skip to main content

‹‹‹ prev (7) [Page 1][Page 1]

(9) next ››› [Page 3][Page 3]

(8) [Page 2] -
M A T
dir-theangachadh, agus, Diamaille
ruinn) .
24 'Nfin air mofgladhdo Iofeph
,as a chodal, do rinn sè mar a
dh'iarr aingeal an Tigheam' air, a-
gus ghabh sè d'a ionnfuidh a bhean :
25 Agus nior aithin sè i gus an
d'rug £ a ceud mhac ; agus thug
sè Iofa dh'ainm air.
C A I B. II.
Dh'oncruich na Draoithe Crìofd; 14
Thcich Iofeph leis do 'n Eipht',
16 agus mharbh Ioraith na Lean-
ha\
A GUS an uair a rugadh Iofa
J~\ am Betìehem thìr luda, ann
laithibh * Ioraith an righ, fèuch,
do thainig \ Draoithe o'n àird an
ear gu JHierufalem,
2 Ag radh, Càìt' am bheil righ-
nd nan Iudhach ata air a bhreith ?
oir chunnairc finne a reult fan àird
an ear, agus ata finn air teachd a
ihabhairt % adhraidh dha.
3 An uair a chuai' loraith an
righ fn, bha sè || fuidh thrio-
blaid, agus Hierufalem uile maille
ris.
4 Agus air cruinneachadh nan
àrd-magarta uiie dha, agus fcrio-
bhaichean a' phobuill, db'fheò-
raich sè dhiubh c'àit' an raibh Criofd
gu bi air abhreith.
5 Agus a dubhairt siad ris, Am
Betlehem thìr Iuda : oir is mar
fo do fcriobhadh leis an fhàidh ;
6 Agus thufa Bhetlehem ann tìr
luda, cha tu idir is lufdia a'
meaig phvionnfaidh Iuda: oir afadia
do thig an t Uachdaran a fdiuras
mo phcbull Ifrael.
7 Ann an fm air do loraith na
daoine glic' a ghairrn os ìfeal d'a
ionnfuidh, dh'fheòruich fè dhiubh
gu ro-gheur creud an t àm an
d'fhoil'Sficheadh an' reult.
8 Agus air an cur gu Betlehem
tlha, a dubhairt fè, Im'ichibh, a-
gus iarruibh gu dichio'llach an
naoidhean, agus 'n diaigh fhaghail
H A.
dhuibh, innifibh dhamhfa è, churr^
gu rachamfa fein, agus gu dea-
nam adhradh dha.
9 Agus air cluinntin an righ dhoibh
dh'imich iad, agus fèuch, do chuaidh
an reult a chunnairc iad fan àird
an ear rompa, gus an d'thainig
fi agus ftad fi os cionn an ionaid
ann raibh an naoidhean.
10 Agus air faicfin na reilte
dhoibh, do rinn fiad gàirdeachas le-
h aoibhneas ro-mhòr.
1 1 Agus air dol a fteach dhoibh
do 'n tigh, fhuair iad an naoidhean
§ am fochair a mhàthar Muire, agus
do thuit iad fios, agus rinn fiad
adhradh dhò : agus air fofgladh
an ionmhais dhoibh, thug iad dha
tiodhlaca' ; òr, agus tùis, agus
mirr.
J 2 A.gus air faghail rabhaidh o
Dhia am bruadar, gun iad a philltin
dh'ionnfuidh loraith, chuaidh iad
d'an dùthaich fein air fiighe eile.
13 Agus air imtheachd air an ais
dhoibh, fèuch donochdfadh aingeal
an Tighearna do Iofeph ann am
bruadar, ag radh, Eirich, agus gabh
an leanabh òg agus a mhàthair,
agus teich do 'n Eiplit, agus bi ann
fin gus an labhair mife riut: oir iarr-
fuidh Ioraith an Naoidhean d' a
mhilleadh.
14 Agus aiv eirigh dhòfan, gliabh
fè d'a ionnfuidh a' Naoidhean a-
gus a mhàthair fan oidhche, agus
dh'iinich fè do 'n Eipht :
15 Agus bha fè ànn fin gu bas
Ioraith : do chum gu coi'-lionfadii
an ni a dubhairt an Tighearna ieis
an f hàidh, ag radh, Amach as an
Eipht do ghoir mi mo Mhac.
16 Anh fin air faicfìn do Io-
raith gu'n d'rinn na Draoithe fanoid
air, do las iè le feirg ro mhòir,
agus air cur luchd milleidh uaithe,
mharbh fè na bha do /eanbaibh mac
am Betlehem, agus 'n a crio-
chaibh uile, o aois dhà bhliadhna
no fui', do reir na h aimfire a
dh'fhòluira
Hcroà, f daeinr gllc', | onoir. [j air a brmaireadb. § maille re.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence