Skip to main content

‹‹‹ prev (6) NoteNote

(8) next ››› [Page 2][Page 2]

(7) [Page 1] -
An Soisgeul do rcir .M II A T H A.
c A I B. i.
$im/Jìorachd, 18 Gìneamhuin, 21
breith, 23 agus mì-neachadh ainm
Cbrìofd. '
Ea e h a r ginealaich Io -
ia Criofd, mìiic Dhaibhi,
mhic Abraham.
2 Do g-hin Abraham
agus ghin Iiàac Iacob, a-
gus ghin Iacob Iudas agus a bhrài-
thre.
3 Agus ghin ludas Phares a-
gus Sara o Thamar, agus do ghi'a
Phares Efrom, asrus ehin Eirom
Aram.
4 Agus do ghin Aram Ammina-
-dab, agus do ghin Amminadab
NaafTon, agus ghin Naafìbn Sal-
mon. '
5 Agus ghin Salmon Boos o Ra-
chab, agus ghin Boos Obed o Rut,
agus do ghin Obed Iefie.
6 Agus ghin^ IefTe Daibhi an
Righ, agus ghin Daibhi an Righ
Soiomon o 'n mhnaoi a bha aig
Urias.
7 "Agus ghin Solomon Roboam,
agus ghin Roboam Abia, agus ghin
Abia Afa.
8 Agus do ghin Afa Iofaphat,
agus ghin Icfaphat loram, agus
ghin loram Ofias.
9 Agus ghin Ofias loatam, agus
do ghin loatam Achas, agus ghin
Achas Efechias.
jo Agus do ghin Efechias Ma-
nMes, agus ghin ManafTes Amon,
agus do ghin Àmon lofias.
1 1 Agus ghin Iofias lechonias a-
gus a bhràithre, mu àm an giùlain
do 'n Bhabilon.
12 Agus taireis an toirt do 'n
Bhabilon, ghin Iechonias Salatiel,
a?us ghin Salatiel Sorobabel.
13 Agus ghin Sorobabel Abiud,
agus do ghin Abiud Eliachim, a-
gus ghin Eliachim Aibr.
JL£ Agus ghin Afur Sadoc, a-
gus ghin Sadoc Achim, agus do
ghin Aciiim Eliud.
15 Agus ghin Eliud Eleafar, a-
gus ghin Eleafar Mattan, agus ghin
Mattan lacob.
16 Agus ghin lacob lofeph fear
Mhuire, o 'n d'rugadh Iofa, d'an
goirrhear Criofd.
17 Uime fin na h uile o-hìnea-
laich o Abraharrj gu DaibhwV cei-
thir ginealaich deug iad : agus o
Dhaibhi gu bruid na Babiloin, cei-
thir gì ùinc deug : agus o bhruid
na Babiioin gu Criofd, ceichiv
elùine àeug-,
18 Agus ìs mar fo do bhi brekb
lofa Criofd : oir taireia do chcan-
gal^ pòfaidh bhi air a dhcanamh
eidir a'mhàtbair Muire agus lo-
feph, roimh dhoibh dol cuideachd,
fhuaradh iorrach i o 'n Spioraci
Naomh'.
kj 'Nfìn air bhi do lofeph a
$@ar 'n à dhuine co'-thromach, a-<
gus gun toil aig' eifiomplair fhclla-
fach a dheanamh dhi', bu nihiann
leis a cur uaithe os ìfeal.
20 Ach ag fmuaineadh na ni-
the-fedhò, fèuch, dh'fhoillnch ain-
geal an Tighearna è fein da am
bruadar, ag radh, A lofephamhic
Dhaibhi, na biodh eagal ort do
bhean Muire a ghabhail a' d'ionn-
fuidh: oir an ni ata air a ghinea-
mhuininnte, is o 'n SpioradNaomh-
tha è.
21 Agus beuraidh fi mac, a-
gus bheir thu lofa dh'ainm air ;
oir * faoraidh fè a phobull fein o 'in
peacaibh.
22 (Agus rinneadh fo uile, chum
gu coi'-iionfadh an ni a dubhairt
an Tighearna leis an fhàidh, ag
radh,
23 Fèuch, bithidh maighdean
torrach, agus beuraidh fi mac, agus
bheir iad Emmanuel dh'ainm air,
's ionnan fin re radh air na ei-
f A dir-thcan-
uanuichìdh.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence