Skip to main content

‹‹‹ prev (241)

(243) next ›››

(242)
264
AN GAIDHEAL.
Dnra Mios a' Gheamhraidh, 1S7:J
N.B. — Verse 15. The Mac Intoshcs, instead of the common appellation of Clan-
intosh, chose to call themselves in the Gaelic Language Fuil Mhic Intoshich — The
Blood of Macintosh, by way of eminence.
{Music as written in the manuscript.)
i
i=i=f^
*:i:
:^
t-^^
f^*:
szizszi:
-^^^
^m
OIDIICIIE
FniR MO CimiDiiE,
Ceadaich dhomh
focal no dha 'chur sios mu oidhche
Shamhna. Ma chi thu nach cur iad
mi-chliu air do Giiaidiieal maiscach,
bi' mise gle thoilichte ma bhcir thu
oisinn doibh, oir tha mi an droch staid,
agus ma tha leigheas domh air thalamh,
'si mo bheachd gur h-ann am measg
lucbd-leughaidh A' Ghaidhcil a gheobh
mi e, air an aobhar sin bi tròcaireacb,
mar bu dual duit o d' shinnsearan.
SHAMHNA.
Mar tha fios agad-sa, tha mi guu
cheile, agus, a reir cleachdadh mo
dhuthcha, smaoinich mi gu'm feuch-
ainn de 'm fortan a bha romhara, air
oidhche shamhna. Le sin na mo
bheachd dh'fhalbh mi fein agus mo
charaid " Mac-Shimidh," gu taigh sean
bhoircannach a tha 'san iute leis an
clcachdach a bhi leughadh na'n copan :
ach air an oidhche seo, 's ann a bha i
'leughadh na'n uibhean. Bha triuir
nighean as teach maille rithe, agus gach

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence