Skip to main content

‹‹‹ prev (37)

(39) next ›››

(38)
24 DEIRDIRE
II
Bha Deirdire agus a muime altruim a'
tamh anns a' bhothan am measg nam
beann, gun fios, gun fàth aig duine beo
mu 'n deighinn no mu dheighinn sian a
thachair, gus an robh Deirdire ceithir-
bliadhna-diag a dh'J'aois. Bha Deir-
dire a' fas mar am fiuran fionn, agus
i direach, deas, mar an luachran moin-
tich. Bha i os cionn coimeas sluagh
an t-saoghail, dealbhach 'na pearsa,
sgiamhach 'na maise, agus a WlSi agus
a liith mar eala nan tonn agus mar eilid
nam beann. Is i boinne-fala bu chaoine
cruth, a b' aillidhe snuadh agus a bu
shuairce mein eadar ùir agus adhar an
Eirinn ; agus ge b'Je air bith dath no
dreach a bhiodh oirre roimhe sin, cha
robh suil a shealladh 'na h-aodann nach
rachadh ise 'na caoire dearga fala r' a
linn.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence