Skip to main content

‹‹‹ prev (156)

(158) next ›››

(157)
C 73 ]
[The following Gaelic translation of the Way to Wealth,
by Dr.Fi\j?:klhiy is fubjoined at the defire of the EARL
of BUCHAN, with an addrefs to the Inhabitants of the
Highlands of Scotland, by his Lordfhip.]
AN T SLIGHE CHUM SAI'-BHRIS;
Le Oludh * Franolin.
Eidir theangaicht' o'n Bheurla chum gaidhlig, air
iartas a? mhor-uajail Qìrdheìrc, làrlaf Mttthan y le
R. Mac-Pharlain,
Daibhi Seanfcalf Earr-fcian, larla Buchan p
Do Gkaidbeil Ghaifgeal na £ Alba.
AThreun Laoch mo dhu'cha, Mar a b ? i -m' uaill
do ghna, bhi toirt fanear d'ar fuil a'ruidh ann
mo chuiflibh, b'e mo mhian a dhcarbha gach am, agus
mo dhaimh a nochda, 'N uair a fhuair fibh air ais bhur
fean trufcan fearail, bu mhi a cheud neach a chur
fuas e, Ian du-ghaltackd, ann am fneachd agus geal-
fhionn, agus anois 'ntra chi mi cuid chcflais, fuim
a bhi aig' na fafganaich d' ar tairbh j agus oirp' air
iafgackd) agus Eallana' a chur air cois' *n ar duthaich,
cuiream d' ar 'n ionnfuidh beagan do fhean bhriathra
briogh mhor r'an cur ann clar leis na gna-f hocail, 'taid
air a chuid as mo air an tabhairt a leabhar an i ; aos-
duin' ghiic Franklin o America, Feadaidh iad bhi
tarbhach dhuibh thaobh gliocas, agus gniomhachd
ihaoghalt'j agus mu chuireas fibh re fa, -Creidimh ann
Sjfofa Cr'toft, eolas jDe t agus a ghradh agus eagal ann
Ìhur croidhe, agus ann bhur beufaibb, fagaidh iad
? n ar fluagh meafail agus fonadh fibh.
òlan-leibh.
* Oileanach no fear Teagaifg. -y Bog-ean,
$ Stiobhard jj Sean-dume.
f N Ann

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence