Skip to main content

‹‹‹ prev (90) [Page 84][Page 84]

(92) next ››› [Page 86][Page 86]

(91) [Page 85] -
C A I
chuaidh eifean amach do'n phòrfa ;
agus ghoir an coileach.
69 Agus air do bhan-oglaich
f haicfin a-rìs, thòfaich i air a radh
riu-fan a bha'nan feafamh a là-
thair, 'Sann diubh aca 'm fear Co.
70 Agus dh'àichfheun ò 'rìs.
Agus ann ceann beagain 'na
dhiaigh fin, a dubhairt iads' a bha
'n an feafamh a làthair a-rìs re Pea-
dar, Gu fìrinneach 'sann diubh
fùd thu : oir is Galileanach thu,
agusis cofmhuil do chainnt riic.
71 Ach thòfaich eiiean air mal-
Jachadh agus mionnachadh, ag
radb, Cha'naithne dhamh an duine
fo mu 'm bheil fibh a' labhairt.
72 Agus ghoir an coileach an da-
ra h uair. Aguschuimhnich Peadar
am focal a dubhairt lofa ris, Mu
'n goir an coileach dà uair, àich-
fheunaidh tu mi tri uaire. Agus
* 'n uair a fmuaintich è air, ghuil
fè gu goirt.
G A I B. XV.
I Ata Iofa air a thabhaìrt cean-
gailte, agus air eileachadh ann
làthair Phiolait. r 5 Air fon
glaodhaich an t Jluaigh ^ta mort-
fhear, eadhon Darabbas, air a
leìg 1 as, agus Iofa air a thoirt
thairis gu bhi air a cbeufidh : 3 7
Thq coroin fgithich air a chur
air, 1 9 chuaidh gabhail do fhilibh
air, 20 agus fanoid a dheanamb
air. 21 Tha e fannachadh le
ginlan a chroinn-cheufaidh ; 27
aira chrockadh eidir dàghaduiche ;
29 agus a' fulang ana-cainnt
tbàireil nan ludhàch. 34 Ata e
glaodhaich le guth ard air a'
chrann-cheujaidb, agus fion-geur
air a thoirt dci ; th'à è iahbaìrt
fuas an deo, avus brat-roinn an
teampuill air a reubadh. 39 An
Senturion.ag aid' eachadh gur h è
Mac Dhe ; 43 agu:~ e air adhla-
cadh gu h onorach ie Ibfeph.
AGUS àìr ba!l !;i mhaidin chum
, na h àrd-fhagairt mailje ris
na feanoiiibh, agus na fgriobhui-
* a:r dha a ghnuis fholach.
B. XV.
chibh, agus a' chomhairle gu h iom-*
lan, comhairle, agus air dhoibh Iofa a
cheangal, thug iad leo è, agus thug
iad thairis è do Phiolat.
2 Agus dh'f heòraich Piolat deth,
An tufa righ nan Iudhach ? Agus
air freagairt dha, a dubhairt fè ris 3
A deir tu c.
3 Agus chuir na h àrd-fhagairc
mòran do nithibh as a leth: ach
cha do f hreagair eifean aon ni.
4 Agus chuir Piolat a-rìs ceill
air, ag radh, Nach freagair thu nì
fam bith ? fòuch cia lion nithe air
am bheil iad fin a' toirt fia'nais a'
d' aghaidh.
5 Ach cha do fhreagair lofa nì
fam bith fòs ; air chor 's gur ghabh
Piolat iongantas.
6 'Noiie aìr an fheifd bu ghnàth
leis aon phrìofunach, ge b'è air bith
a dh'iarradh iad, a leigeadh as
doibh.
7 Agus bha neach àraidh d' ana
b' ainm Barabbas, ceangailte mailìa
r'a chompanachaibh ceannairce,
muintir a bha air deanamh raar-
bhaidh ann fa cheannairc.
8 Agus air glaodhaich gu h àrd
do'n tfluagh, thòfaich iad air iar-
raidh aìr, a dheanajnh dhoibh mar
a rinn è 'n comhnuidh.
9 Ach fhreagair Piolat iad, ag
radh, An àill libh gu 'n cuir mi
righ nan Iudhach fa fgaoil duibh ?
10 (Oir bha fhios aige gur a
b'ann tre fharmad a thug na
h àrd-fliagairt thairis è)
1 1 Ach bhroihaich na h àrd-flia-
gairt an fluagh, chum's gu 'm
b'fhearr leis Barabbas a chur fa
fgaoil doibh.
12 Agus f hreagair Piolat, agus a
dubhairt fè riu a-rìs, Greud ma
feadh is aill libh mife a dheanamh
ris an duine Jin, d' an goir fibh
Righ nan IuJhach ?
13 Agusghlaodhiada-rìs, Ceusè,
14 Ann lin a' dubhairt Piolat
rin, G'ar fcny creud è 'n t o!c a
rinn

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence