Skip to main content

‹‹‹ prev (33) [Page 27][Page 27]

(35) next ››› [Page 29][Page 29]

(34) [Page 28] -
M A T
c Agus an trà' thainig a dhei-
fciobuil dh'ionnfuidh na taoibh eile,
elhi-chuimhnich iad aran a thabhairt
i'eo.
6 Agus a dùbhairt Tofà riu,
Thugaibh an aire, agus * coimhea-
duibh fibh fein o lìibhin nam Phai-
rifeach', agus nan Eadduifeach.
7 Agus bha iad a' feafonachadh
eatorra fjin, ag radh, Is ann air fon
nach d'thug firin aran lèinn.
S Agus air tuigfin fin do lofa, a
dubhairt fè riu, O fibhfe &ir bheag
creidimh, c'ar fon ata fibh a' rea-
funachadh eadruibh fein, gur ann a
chicnn nach d'thug fibh araa le'ibh ?
9 Nach 'eil fibh fès a' tuigiin,
no cuimhneachadh nan cuig aran
nan cuig mìle, agus cia lion cliabh
a thcg fibh ?
lo No nan feachd aran nan
ceithir mìle, agus cia lion cliabh
a thog fibh ?
1 1 Cionnas nach 'eil fibh a' tuig-
fin, nach ann mu aran a dubhairt
mi ribh, fibh a bhi air bliur faicill o
làibhin nam Phairifeach, agus nan
Sadduifeach ?
12 Ann fin do thuig iad cionnas
nach d'iarr è orra bhi air am faicill
o làibhin an arain, ach o theagafg
nam Phairìfeach, agus nan Sad-
duifeach.
13 Agus air teachd do loa
gu criochaibh Chefarea Philippi,
- dh'fhedraich fè d'a dbeifciobiuibh,
ag radh, C'o a deir daoine is mife,
Mae an duine, ann ?
14 Agus a 'dubhairt iadfan, J
deìr cuid gur tu tLo'm Baifde, cuid
Jilias, agus cuid eile Ieremias, no
h aon do na fàidhibh. '
H A deir eifean riu, Ach co a
deir fibhfe is mi ?
16 Àgus air fxeagairt do Shimon
Peadar a dubhairt fè, Is tuìa Criofd,
Mac an De bheo.
17 Agm fhreagair lofa agus a
dubhairt fè ris, 'Sbeannuicht' thus',
a Shimoin Bhar-Iona : oir cha
* gleidhibh.
H A.
d'fhoillfich fuil is feoil fin duitfe,
ach m' Athairs' ata air neamh.
18 Agus a deirimfe riut, Gur
tufa Peadar, agus air a' charraig fo
togaidh mife ra' eaglais : agus cha
tabhair gèatajdh ifrinn buaidh uirre.
19 Agus bheir mi dhuit eo-
chraichc rioghachd nèimh': agus ge
-b'è ni a .chcanglas tufa air talainh,
bithidh fè ceangaiit' air neamh ;
agus ge b'è ni a dh'fhuaigias tufa
air talamh, bithidh fè fuafgailt' air .
neamh.
20 Ann fin db'àithn fò d'a dhei-
fciobluibh gun iad a dh'innfeadh do
neach air bith, gur b'è fein lofa aa
Criofd.
21 O 'n àm fin atnach thòihich
Iofa air a nochdfadh d'a dheifcio-
bluibh, cionnas is eigin dha-fan dol
fuas gu Hierufalem, agus mòran
do nithibh fhulang o na feanoiribh,
agus na h ard-fhagartaibh, agus na
fcriobhuichibh, agus a bhi air a chur
gu bàs, agus eirigh fuas a-rìs air
an treas là,
22 Agus do ghabhPeadar è, agus
thòfaich fè air achmhafan a tha-
bhairt dha, ag radh, Gu ma fada
fi n uaitfe, a Thighearna'; cha ta-
chair fin duitfe.
23 Ach air tionndadh dha-fan, a
dubhairt iè re Peadar, Im'ich air
mo chùl, a Shatain, ]s .oilblieum
dhamh thu : oir f ni 'm bheil do
chion air nithibh Dhe, ach air ni-
thibh dhaoine.
24 Ann fin a dubhairt Iofa r'à
dheifciobluibh, Ma's àiil le neach
air bith teachd a'm' dhiaigh-iè,
deanadh è àichiheunadh fein, agus^
togadh èaira chrann-ceufaidh, agus
leanadh è mife.
25 Oir ge b'è neach ler b'àill
anam a ghleidheadh, caillidh fè è ;
agus ge b'e neach a chailleas a-
ram air mo fgàth-fa, gheibh fè è.
26 Oir creud an tairbh' ata ann
do dhuine, ge do chofnadh è an
faoghal uile, agus anam fein a chall ?
no
f ni 'm bhcil agad fjptis (3p-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence