Skip to main content

‹‹‹ prev (34) [Page 28][Page 28]

(36) next ››› [Page 30][Page 30]

(35) [Page 29] -
C A l l
no creud 5 a' * mhalairt a bheir
duine air fon anma ?
27 Oir thig Mac an duine ann an
giòir Athar, maille r'a Ainglibh ;
agus ann fin bheir fè cio ^ach neach
a reir a ghi.-;omhartha.
28 Ga cieimhin a deirim ribh,
Gu bheil cuid do'n droing ata 'n
aa feafamh ann fo, nach blais bàs,
gus a;n faic iad Mac an duine a'
teachdann a rioghachd tein.
C A 1 B. XVII.
I Jtharachadh agus deah-achadh cruth''
lofa : 14 ata fì a' jlanuckadh an
leinibh aìr an raibh an tuitcamas,
2 2 ag innjiadh fhulangais rzimh-
laimh, 24 agus ag iocadh na cife.
J\ Gus 'n diaigh ihea làith', ghabh
J~ \ Io<a Peaclar, agus Seumas, a-
gus Eoin a bhràthair, agus threò-
ruichfè iad air leth gu fliabh àrd',
2 Agus dh'atharaìcheadh a chruth
'n an Jàthair, agus dhealraicu a-
ghaidh mar a' ghrian, agus rin-
neadh eadach geal mar an folus.
3 Agus fèuch, f do thaifbeanadh
dhoibh Maois agus Elias a' co-
mhradh ris.
4 Ann iin air freagairt do Phea-
dar, a dubhairt fè re h Tofa, A
Thighearna, is maith dhuinn' bhi 'n
fo : ma's ài'I leatfa, deanamaid tri
% pàilliunaidh ann fo; h aon dhuit-
ie, h aon do Mhaois, agus a h aon
do Elias.
5 Air dha bhi fòs a' labhairt,
fèuch, do thilg nèul ibilìfeach fgà ile
crra : agus fèuch, guth as a' nèul,
ag radh, So mo Mhac gràdhachs',
ann am bhuil mo làn toil ; eifdibh
ris.
6 Agus an uair a chuala na dei-
fciobnilyo, thuitiad air an aghaidh,
agus ghabh iad eagal ro-mhòr.
7 Agus thainig Iofa agus bhean
è riu, agus a dubhairt fè, Eir'ibh,
agus na biodh eagal oirbh.
8 Agus air dhoibhs' an fùile a
thogbhail fuas, ni' m fac' iad neach
air bith, ach lofa 'n a aonar.
* ionjlait. f dh'fhoilificheadh. | botlwn.
XVII.
9 Agus ann àm dhoibh teachd
anuas o 'n bheinn, thug lofa àithne
theann dhoibh, ag radh, Na inn-
fibh do neach air bith a ni a
dh'fhoillficheaih dhuibh, gus an
eirich Mac an duine a-rìs o na
marbhaibh.
10 Agùs dh'fhèoraich a dhei-
fciobuil dhe', ag radh, C'ar fon ma
feadh a deir na fcriobhuichean, gur
eigin Elias a theacKd air tùs ?
1 1 Agus air fceagairt do lofa a
dubhairt fè'riu, Thig Elias gu fìrin-
neach air tùs, agus aifigidh fè na
h uile nithe :
12 Ach a deirimfe ribh, Gu'n
d'thainig Elias a cheana, agus cha
d'aithnich fiad è, ach rinn fiad gach
ni bu toil leo ris : is ann mar fin
mar an ceudna a dh'fhuìaingeas
Mac an duine uatha.
13 Ann fin do thuig na deifcio-
buil gur b'ann nm Eoin Baifd' a la-
bhair fè riu.
14 Agus an uair a thainig fiad
chum a' choi'-tbionail, chuaidh
duine àraidh d'a ionnfuidh, a' tui-
team air a ehlùinibhdha, aeus ae
radh,
15 A Thighearna, dean tròcair
air mo mhac, oir ata fè gu tinn leis
an || tuitimeas, agus is mòr an cràdh
ata fè a' fulang : oir ata fè gu mi-
nic a' tuitearn ian teine, agus gu
tric fan uifge.
1 6 Agus thug rni è dh'ionnfuidh do
dheifciobul, agus cha b'urradh iad
a leigheas.
17 Agus air freagairt do Iofa a
dubhàirt fè, A ghinealaich neimh-
chreidich, agus chrofda, cia f had'
a bhitheas mi ma-ille ribh ? cia fhad'
a dh'fhuiaingeas mi ubh ? tluigaibh
a 'm' ionnfuidhs' ann fo è,
18 Agus do chronuich Iofa an
deamhan, agus dh'irnthich fè as :
agus fhìànmcheadh an leunabh o
'n uair fin amach.
1 9 Ann fìn air teachd do na deifcio-
bluibh chum Iofa fa leth, a du-
bhairt
|| guin na rc.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence