Skip to main content

‹‹‹ prev (24) [Page 18][Page 18]

(26) next ››› [Page 20][Page 20]

(25) [Page 19] -
C Af B,
•j Agus nam biodh f hios agaibh
creud is ciall da fo. Tròcair is àill
leam agus ni h iòbairt, chadìteadh
fibh an dream ata neimh-chion-
tach.
8 Oir is è Mac an duìne Ticdi-
o
carna na Sàbaide fein.
9 Agus air dha imtheachd as fin,
chuaidh fè fteach d'an Sionagog.
10 Agus fèuch, bha duine
ann, aig an raibh làmh fheargt :
agus dh'fheòruich iad dheth, ag
radh, Am bheil è ceaduicht' \lei-
gheas a dheanamh air laithibh na
Sàbaid' ? chtìm gu'm biodh cùis
dhìte' aca dha.
1 1 Agus a dubhairt eifean riu,
Cia agaibhs' an duine, aig am bi
aon chaor', agus ma thuiteas i
ann an iìoc air là na Sàbaid', nach
beir è uirre, agus nach tog è : nios
i ?
12 Nach mòr m'ata is fearr
duine na caora ? Uime fin ata e
ceaduicht' maith a dheanamh air
laithibh na Sàbaid.'
13 Ann fìn a dubhairt fè ris an
duine, Sìn amach do làmh : agus
fhìn è 'mach i ; agus do bhi fi air
a h aifeag flàn, mar an làmh eiJe,
14 Ann fin chuaidh na Phairifich
amach, agus chum iad comhairle
'n a aghaidh, cionnas a dh'fheu-
dadh iad a mhilleadh.
15 Ach an uair a thuig lofayò,
dh'imthich fè as fin : agus lean
floigh mhòr è, agus leìghis fè ìad
uile,
16 Agus thug è fparra' dhoibh
chum nach deanadh iad follns è :
17 Do chum gu coi'-iionadh an
ni a labhradh le Efaias am faidh,
ag radh,
1 8 Fèuch, mo fheirbhifeach fein
do thaghmi, m'aon gràdhach d'am
bheil toil mhòr aig m'anam :
cuirfidh mi mo Spiorad fein air,
sgus nochdfuidh fè breitheamhnus
do na cinneachaibh.
19 Ni 'n dean fè ftri', agusni 'n
XII.
glao ih fè, ni mò a chluìnnèas neach
air bith a ghuth air na fràidibh.
20 Ni 'm bris fèa' chuilcbhrùite s
agus ni mùch fè an lion as am
bi deatach, gus an tabhair ie
'mach breitheamhnus chum buaidh .
21 Agus is aun a ainmfin ;i
bhitheas rauinighin aig na Geinti-
leachaibh.
22 Ann fin thugadh d'a ionn-
fuidh-fin duine ann an raibh
deamhan, a. bha dall agus balbh :
agus flilànuich fè è, ionnas gur
labhair am balbhanagus gu'uraibh
an dall a' faicfin.
23 Agus ghabh iongantas am
pobull uile, agus a dubhairt fiad,
Nach è fo Mac Dhaibh.i ?
24 Ach an uair a chuala na
Phairiiich fo, a dubhairt fiad, Ni
'm bheil. 'amfèar fo tilgeadh amach
dheamhan, ach tiid Bheelfebub
priònnfadh nan diabhal.
25 Agus thuig lofa an fmuain-
tidh, agus a dubhairt fè riu, Gach
rioghachd 'ta roinnte'n a h aghaidh
fein, nithear 'n a fàfach i : àgùs
gach uile bhaile no tigh 'ta ròinnte
'n a aghaidh fein, m 'n feafamh fe.
26 Agus ma thilgeas Satan a-
mach Satan, ata fe roinnte 'n a
aghaidh fein ; air an àdhbhar fin.
cionnas a dh'fhanas a rjoghachd
'n a feafamh ?
27 Agus ma 'taimfe trid Bheeì-
febub ag tilgeadh amach dhiabhal,
trid co ambhuil bhur clann-fa 'g an
tilgeadh amach? Uime fin bithidh
fiad oirbh'nam breithibh :
28 Ach ma's ann leSpiorad Dhe
ata mifea'' tiigeadh amach dhiabhai,
thainig rioghachd Dhe chugaibhfe
gu detmhin..
29 No cionnas iscomafachdh'aoa
neach dol gu tigh duine làidir a-
gus airneis a thjghe a chreach',
mur ceangail fè air tùs an duine
làidir? asus ann fin cr-achaidh i'è
a thigl
1,
ia Aa

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence