Skip to main content

‹‹‹ prev (12) [Page 6][Page 6]

(14) next ››› [Page 8][Page 8]

(13) [Page 7] -
C A I
is fè ftòl a chos è : na tugaihh air
Hierufalem, oir is è baile an Righ
mhòir.
36 Na tabhair do cheann fein
mar mhionna, oir ni 'rn feudar leat
aon fhoiltein a' dheanamh geal no
dubli.
37 Ach gu ma h è a's comhradh
dhuibh, 'Seadh, 'feadh; Ni h eadh,
ni h eadh ; oir ge b'è ni a bhìtheas
os cionn fo, is ann o 'n olc ata fè.
38 Chuala fibh gu 'n dubhradh,
Sùii air fon fùl, agus flacaili air
fon fiada.
39 Ach deirimfe ribh, Na cuiribh
ann aghaidh an uilc : ach ge b'è
neach a bhnaileas tu air do ghial
deas, iompoich chuige an gial eile
mar an ceudna.
40 Agus an ti ler b' àill thufa a
thagradh fan lagh, agus do chòta a
bhuin diot, leig ieis do chlòca fòs.
41 Agus ge b'è bheir leis air
feadh mìle a dhaindeoin thu, im'ich
leis air feadh dhà mhìle.
42 Tabhair do'n ti a dh'iarras
ort, agus uaithfin ler bu mhiann ia-
iachd f haghail uait ? na piil air
faibh.
43 Chuala fibh gu 'n dubhradh,
Gràdhaichidh tudo choimhearfnach,
agus bithidh fuath agad do d'na-
mhaid.
44 Ach a deirimfe ribh, Biodh
gràdh agaibh do bhur naimhdibh,
beannaichibh an ciroing a mhal-
laicheas fibh, deanaibh maith dona
daoinibh air am beag- fibh, ao-us
, -1 1 v • 1 ■ ^ 1 ■ ■
deanaibh urnaigh air ion na mumtir
ata buntain ribh gu naimhdeil, agus
ata 'g ar geur-leanmhuin :
45 Do chum gu 'm bi fibh 'n ar
cloinn aig bhur n Athair ata air
r.eamh, oir ata eiièan a' tabhairt air
a ghrein fein eirigh air na droch
dhaoinibh, agus air nadeadh dhaoi^
nibh, agus a' cur feurthuinn air na
fìreanaibh agus air na njeimh-fhi-
reanaibh.
46 Oir ma bhitheas gràdh agaibh
B. VI.
do'n mhuintir aig am bheil gràdh
dhuibh, cfeud c an luigheachd do
gheibh fibh ? nach bheii eadhon na
* puibliocain a'.deanamh a' niceud-
na?
47 Agus ma chuireas fibh fàilte
air bhur ,bràithiibh fein amhàin,
creud ajea-fibh a'deanamh thar chàch?
nach bheil na pttbliocain fein a'
deanamh a' ni ceudna r
48 Air an àdhbhar fin bithibhfe
•f- diongmhalta, marata bhur n A-
thair ata air neamh diongmhalta.
C A I B. VI.
Leanntuìn na fearmoìn air a hhsinn,
ann am hheil Criofd a? lahhairt mu.
dhèirc, § mu ùrnuigh, 1 4 mu mhai<*
theamhnas d'ar hrciithribh, 16 mu
thro/ga, 1 9 c'àit' am bu choir dhuìnn
ar n ionmhas a thofgaìdh, 24 mu
thimchioll feirbhis a thahhairt do
Dhia agus do mhammon : 25 ag ea-
raileach' an luchd e.ifleachd gun iad
a bbi ro-chìiramach mu nithihh fao-
gha/i', 33 ach rioghachd Dbe iar-
raidh.
r ~5T A Hugaibh an a ' re nach dean
t. fibh bhur dèirc am fiadhnuis
dhaoine, chum gu 'm faicear Ito
fibh: no ni 'm fuigh fibh tuarafdal
obhur n Athair ata air neamh.
2 Uime fin, an uair a ni thu
do dhfiirc, na toir fainear galltromp
a meinn romhad, mar a ni na ceal-
goirean, ann fna Sionfegogaibh, agus
ar.n fna fràidibh, chum as gu fuigh
fiad glòir o dhaoinibh. Gu fìrin-
neach deirimfe ribh, gù bheil an
tuarafdal aca.
3 Ach an uair a ni thufa deirc,
na biodh fios aig do làimh' chli
creud ata do làrah dheas a' dea-
namh :
4 Chum' gu 'm bi do dhèirc am
folach : agus dp bheir t Athair a
chi am folach, luigheachd dhuitfe
os àird.
5 Agus an uair do m thu ùr-
nuigh, na bi mar hiehd an fhnar-
chràbhaidh : oir is ionmhuinn leo
ùrnuigh,
* cì§-mbaoir, f foirfc.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence