Skip to main content

‹‹‹ prev (11) [Page 5][Page 5]

(13) next ››› [Page 7][Page 7]

(12) [Page 6] -
M A T
deadh oibridh, agus gu toir fiad
glòir do bhur n Athair ata air
Neamh.
17 Na meafaibh gu 'n d'thainig
mife a fgaoileadh an iagha no riam
fàidhean ; ni h ann a fgaoileadh
thamig mi, ach a choi'-lionadh.
18 Oir a deirim ribh gu firin-
neach, Gus an d'theid neamh agus
talamh thart, cha d'theid * aon lide
no aon phunc do 'n lagh thart, gu's
an coi'-ìicntar gach aonni.
19 Airanàdhbharfihge b'è neach
a fgaoileas aon àithne do na h ài-
theantaibh fo a's lugha, agus thea-
gaifgeas daoine rnar fìn, goirtheàr
an duine 's lugha dheth ann rio-
ghachd nèifflh' : àch ge air bith
neach a ni, agus theagaifgeas ìad,
goirthear duine mor dheth' ann
rioghachd nèimh'.
20 Oir a deirim ribh, TViur toìr
bhur fireantachdia fearrachd air fi-
reantachd n'an Scriobhuichean agus
nam Pharaifeach, ni 'n d'theid fibh
air chor air bith fteach do rioghachd
Nèimh'.
21 Chuala ubh, gu 'n dubhradh
leis na fmnfiribh, Na dean marbhadh:
agus ge b'è neach a ni marbhadh,
bithidh fè ann cunntart a' bhrei-
theamhuais.
22 Ach deirimfe ribh, Ge b'è
neach aig am bi fearg r'a bhràthair
gunàdhbhar, gu'm bi fè ann cunntart
a' bhreitheamhnais : agus ge b'è
neach a deir r'a bhràthair, Raca,
bithidh ie ann cunntart na comhairle:
ach ge b'è neach a deir, Amadain,
bithidh fè ann cunntart teine ifrinn.
23 Uime iìn ma bheir thu do
■\ thabhartas chum na h altara, agus
gu 'n cuimhr.ich thu ann iln gu
bbeil ni air bith aig do bhràthair a'
d'aghaidh ;
24 Fàg do thabhartas ann fin
ann làthaìr na h aitara, agus im'-
ich, agus dean reite air tùs re d'
bhràthair, agusrtaireis fin air teachd
clhuit, tabhair uait do thiodhla-
cadh.
* ?.or iota. f thiodhlacadh,
H A.
25 Bi reidh re d' eafcaraid gd
luath, am feadh bhitheas tu maille ri
fan t flighe: t eagal gu 'n toir an
t eafcaradh thairis do'n bhreitheamh
thu agus gu 'n toir am breitheamh
thu do 'n mhaor, agus gu tilgear
am priofun thu.
26 A deirim riut gu firinneach,
nach teid thu as fìn amach, no gù
'n ioc thu an f heoirling dheirean-
nach.
27 Chuala iìbli gu 'n dubhradh
fis na finnfiribh, Na dean adhaitra
nas.
28 Ach a deirimfe ribh, Ge b'e
neach a dh'amhaivccas air mnaoi
chum a miannachadh, gu 'n d'rinn
fè adhaitranas lè cheana 'n a
ehroidh'e.
29 Agus ma bheir do ihùil dheas
àdhbhar tuiflidhdhuit, fpion amach
i, agus tilg uait i: oir is fearr dhuit
gu fgriofar aon bhail <io d' bha!-
iaibh, na do chofp uile bhi air a
thitgeadh doifrinn.
30 Agus ma bheir do làmh dheas
oiibheum dh'uit, gearr dhiot i, agus'
tilg uait i : oir is fearr dhuit gu
fgriofar aon bhall do d'bhtillaibh,
na do chorp uiie bhi air a thilgeadh
do ifrinn.
31 Agus a dubhradh, Ge b'è
chuireas a bhean phòfda air falbh,-
thugadh è litir dhealaich dh'i.
3.Ì Ach a deirimfe ribh, Ge b'è
neach a chuireas air ialbh a bhean
phòfda fein ach amhàin air fon ftrio-
pachais, gu bheilfè toirt uirre adhal-
tranas a dheanamh r agus an ti a
phòias a bhean fin do chuireadh
air faibh, ata fè ag deanamh adhal-
tranais.
33 Mar an ceudna, chuala fibh
gu 'ndubradhris na ftnnfiribh, Na'-
tabhair mionnan eitheich, ach coi'-
lion do mhionna do 'n Tighearna.
34 Ach a deirimfe ribh, Na ta-
gaibh mionnan air mhodh fam bith :
na tugaìbh air Neamh, cir is ic
B.igh-chaithir Dhe è':
35 Na tugaibh air an tàlàmh, oir

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence