Skip to main content

‹‹‹ prev (33)

(35) next ›››

(34)
20 DEIRDIRE
ni bha coltach gujQ cuireadh — giir h-ann
a dh'^fheumadh e a cur air falbh fad
as, far nach faiceadh siiil sealladh dj C^i
agus far nach cluinneadh cliias gabadh
oirre.
^^ Dhluthaich an so am a h-asaid air
bean Choluim Chruitire, agus thugadh
i thun na leaba-lair. Dh^asaideadh am
boirionnach agus rug i leanabh nighinne.
~j"\ Cha do leig Colum Cruitire dull bheo
•"l.^ ^-^ dachaidh thun an t^ghe aige a thoirt
aire d'^ a mhnaoi, ach a' bhean-
ghliin i fein. Chuir Colum Cruith-e
an sin ceist ris a' bhoirionnaich so
an gabhadh i fein a mhentil ris an
leanabh a thoirt a nios, agus a cumail
am falach fad air falbh far nach faiceadh ^/"^
\^{^,' àì s^il sealladh dj^ agus far nach cluinneadh (pi^^'
cluas guth mu deighinn. Thuirt am
boirionnach giyi gabhadh, agus giAi
d^anadh i an dichioll a b' fhearr a b'
urrainn di.
Fhuair an sin Colum Cruitire triuir

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence