Skip to main content

‹‹‹ prev (77)

(79) next ›››

(78)
ATHAK
Athar, a'-'hur, 71. m. the air, atmosphere,
the firmament ; agus rinn Dia an t-ath.
ar, and God ?nade the firmament; tha 'n
t-athar dorcha, the atmosphere is dark or
hazy.
Atharail, à'-hur-al, a. atmospheric, ethe-
rial, relating to the air.
Athar amharc, à.hur-àv'-urk, n.m. Aeros-
oopy, the observation of the air.
Athar eolas, à-ur-fòl'us, n. m. Aero-
mancy, the art of divining by the air.
Athar iul, à'-'hur-cQl, Aerology.
Atharla, à'-ur.la, n.f. a heifer, aquey. P.
Athar mheidh, à-hur-vhè'-yh', n.f. a ba-
rometer.
Atharrach, a'-ur-aeh, a. droll. H.
Atharrach, à'-ur-ach, n. m. alternative,
change, alteration ; another ; cha 'n 'eil
atharrach agad r' a dheanadh, you have
no alternative ; cha 'n 'eil math 'na ath-
arrach, there is no good in a change;
cha d' thàinig atharrach riarah, another
never came ; cha 'n eraaithan atlmrraich
th' air 'aire, it is not the interest of an-
other he has in view.
Atharrachadh, à'-urr-ìich, n. m. change,
removal, alteration ; atharrachadh giùl-
ain, an opposite line of conduct; 's mòr
an t-atharrachadh a thainig air, there is
a great change on him; p. changing,
moving.
Atharraich, a'-urr-ech, v. change, alter,
translate, move, make an alteration;
dh'atharraich iad an aodaeh, they chang-
ed their garments or clothes ; a shaor is
a dh' atharraich sinn, that delivered and
translated vs, B. A. ; atharraichte,
changed, translated.
Atharrachail, à'-àrr-àch-àl, a. change-
able, changing, unsteady, given to
change.
Atharthomhas, à-urr-ho\'"-us, n. m. Ae-
rometry ; tomhas an athair.
Athbhach, a'-vach, n. m. strength. Arm.
ATHBHEACHD, à'-vhechg, n. m. retrospect,
a second thought, an after-thought, re-
consideration, consideration.
Athbheachdaich, à-vhechg'-èeh, v. look
steadfastly, a second time ; reconsider.
Athbheothaich, à-vhyò'-èeh, v. revive,
refresh, re-aniraate, quicken; rekindle;
athbheothaich an gealbhan, rekiixdle the
fire.
Atubheothachadh, a-vhyo'-ach-.K, n. m.
reviving, rekindling ; reanimation ; p.
refreshing, reanimating, rekindling.
Bute, Cow. and L. Side, breacbhoioeann-
ach ; in many other places, peigidh ; Loch-
aber, breac-otrach.
22 ATHCHEUMAICH
Athbheothachail, à-vhyo'-àch-al, a. re-
freshing, causing to revive.
Athbhliochd, à'-vhl>iachg, n. m. second
month after calving ; dhaireadh as a
h-athbhliochd a bhò, the cow was lined
the second month after calving.
Athbhreith, à'-vrà, regeneration; gnsam
bi thu air t' athbhreith, till you are re-
generated or born agaiiu
Athbhriathar, à'-vre-àr, n. m. a repeti-
tion, tautology, saying the same thing
twice.
Athbhriathach, a-vrèar'-ach, a. tauto-
logical, repeating the same thing. H.
Athbhreathrachas, à'-^Teàr-àch-us, n.
m. tautology, repetition.
Athbriathraiche, a-vrèar'-èch-à, n. m.
a tautologist, one saying the same thing
twice.
Athbhrosnachadh, à-vròs'-nàch-X, n. m.
rallying or re-inspiring with courage, H.
Athbhrosnaich, à-vros'-nnèch, v. re-in-
spire, re-encourage, resume courage.
Athbhuail, a-vhùàl', v. re-strike, strike
again, re-thrash ; com' nach d' athbuail
thu do shleagh, why did you not strike
again your shield V Oss. Ar.
Athbhualadh, à-vhùàl'-X, n. m. repercus-
sion ; p. striking or thrashing a second
time.
Athbhuannaich, à-vùàn'-nèch, v. regain,
recover, gain a second time.
Aithbhuidhinn, à-vù-heim', v. regain, re
cover, retrieve, repossess, gain a second
time ; n. m. a second gaining or retriev-
ing.
Athchagainn, à-chàg'-ènn, v. chew, or
ruminate a second time. H.
Athchagnadh, à-chàg'-nl, «. m. rumi-
nation, chewing again, chewing the cud
again.
Athchairich, à-chàr'-èch, v. re-mend.
Athchaithte, a-chàe'-tyà, p. greatly worn
out.
Athchas, à-chàs', v. retwist, retwine.
Athcheannaich, à-chyaim'-èch, v. repur-
chase, redeem ; ag athcheannach mi
h-aimsir, redeeming the time. Bible.
Athcheangal, à'-chyè-al, or ching-al, n.
m. rebinding, renewal of an agreement.
Athcheangail, a-chè'-èl, or cheng-el, u.
rebind, bind again, renew an agreement.
Athcheannsaich, à-chyànn'-sscch, v. re-
conquer, subdue a second time; re-
trieve.
Athcheasnaich, a'-chyas-nnech, v. re-
exa"iine, examine or interrogate again.
Athcheasnachadh, a-chyàs'-nàch-l, re-
examination ; p. re-examining.
Athcheumaich, à-chyàm'-èch, v. retrace,
repace, pace a second time. H.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence